Media Files

:powerpoint

add-text-in-box.gif (344×200 2008/10/19 10:57 4 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:add-text-in-box.gif}}
powerpoint:add-text-in-box.gif
change-font.gif (460×264 2008/10/19 10:02 12.2 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:change-font.gif}}
powerpoint:change-font.gif
compress.gif (417×412 2008/10/19 09:46 19.4 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:compress.gif}}
powerpoint:compress.gif
compress01.gif (351×292 2008/10/19 09:47 8.2 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:compress01.gif}}
powerpoint:compress01.gif
connector01.gif (451×359 2008/10/19 10:51 12.1 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:connector01.gif}}
powerpoint:connector01.gif
connector02.gif (300×142 2008/10/19 10:55 1.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:connector02.gif}}
powerpoint:connector02.gif
control-toolbar.jpg (58×178 2009/05/19 09:32 4.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:control-toolbar.jpg}}
powerpoint:control-toolbar.jpg
control-toolbar01.jpg (121×223 2009/05/19 09:33 7 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:control-toolbar01.jpg}}
powerpoint:control-toolbar01.jpg
control-toolbar02.jpg (326×365 2009/05/19 09:35 25.5 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:control-toolbar02.jpg}}
powerpoint:control-toolbar02.jpg
control-toolbar03.jpg (420×290 2009/05/19 09:36 12.1 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:control-toolbar03.jpg}}
powerpoint:control-toolbar03.jpg
control-toolbar04.jpg (340×273 2009/05/19 09:39 12.3 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:control-toolbar04.jpg}}
powerpoint:control-toolbar04.jpg
control-toolbar05.jpg (587×521 2009/05/19 09:40 54.5 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:control-toolbar05.jpg}}
powerpoint:control-toolbar05.jpg
doc-prop.png (355×448 2008/09/15 04:34 5.6 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:doc-prop.png}}
powerpoint:doc-prop.png
drawing-tools01.gif (596×26 2008/10/19 10:15 4.9 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:drawing-tools01.gif}}
powerpoint:drawing-tools01.gif
hyperlink01.gif (285×42 2008/10/19 11:00 1.5 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:hyperlink01.gif}}
powerpoint:hyperlink01.gif
image020.png (257×280 2008/07/27 10:36 8.4 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:image020.png}}
powerpoint:image020.png
image022.png (384×166 2008/07/27 10:37 5.1 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:image022.png}}
powerpoint:image022.png
inst-pic.gif (18×18 2008/10/19 08:57 655 B) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:inst-pic.gif}}
powerpoint:inst-pic.gif
inst-pic01.gif (601×393 2008/10/19 08:58 35.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:inst-pic01.gif}}
powerpoint:inst-pic01.gif
inst-pic02.gif (590×450 2008/10/19 09:01 89.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:inst-pic02.gif}}
powerpoint:inst-pic02.gif
no-wrap-textbox.gif (412×143 2008/10/19 10:11 2.3 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:no-wrap-textbox.gif}}
powerpoint:no-wrap-textbox.gif
normal-slide-mode.gif (768×530 2008/10/19 10:04 35.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:normal-slide-mode.gif}}
powerpoint:normal-slide-mode.gif
nstda-template01-en.potx (2010/12/10 21:01 49.6 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:nstda-template01-en.potx}}
org-draw01.gif (300×145 2008/10/19 10:50 1.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:org-draw01.gif}}
powerpoint:org-draw01.gif
outine-mode01.gif (768×530 2008/10/19 11:15 43.7 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:outine-mode01.gif}}
powerpoint:outine-mode01.gif
outline-mode.gif (768×530 2008/10/19 11:13 41.9 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:outline-mode.gif}}
powerpoint:outline-mode.gif
ppt2007-template-01.png (599×379 2010/12/10 21:04 20.2 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:ppt2007-template-01.png}}
powerpoint:ppt2007-template-01.png
promote-indent.gif (22×20 2008/10/19 11:14 990 B) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:promote-indent.gif}}
powerpoint:promote-indent.gif
remove-link.gif (374×393 2008/10/19 11:02 8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:remove-link.gif}}
powerpoint:remove-link.gif
remove-link01.gif (412×407 2008/10/19 11:05 15.4 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:remove-link01.gif}}
powerpoint:remove-link01.gif
remove-link1.gif (1024×768 2008/10/19 11:05 70.5 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:remove-link1.gif}}
powerpoint:remove-link1.gif
resize-image.swf (2008/10/19 09:15 238.1 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:resize-image.swf}}
resize01.gif (571×455 2008/10/19 09:23 100.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:resize01.gif}}
powerpoint:resize01.gif
resize02.gif (559×446 2008/10/19 09:24 88 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:resize02.gif}}
powerpoint:resize02.gif
resize03.gif (417×412 2008/10/19 09:30 19.4 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:resize03.gif}}
powerpoint:resize03.gif
search01.png (205×380 2008/09/15 04:42 1.7 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:search01.png}}
powerpoint:search01.png
search02.png (206×203 2008/09/15 04:43 1.4 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:search02.png}}
powerpoint:search02.png
search03.png (207×213 2008/09/15 04:43 1.6 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:search03.png}}
powerpoint:search03.png
slide-001.gif (768×530 2008/10/19 11:11 41.9 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:slide-001.gif}}
powerpoint:slide-001.gif
slide-layout01.jpg (167×308 2009/05/19 09:30 12.5 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:slide-layout01.jpg}}
powerpoint:slide-layout01.jpg
slide-master01.gif (768×530 2008/10/19 09:55 38.8 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:slide-master01.gif}}
powerpoint:slide-master01.gif
slide-master02.gif (770×239 2008/10/19 10:01 25.9 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:slide-master02.gif}}
powerpoint:slide-master02.gif
slide-show-bt.gif (12×15 2008/10/19 11:30 860 B) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:slide-show-bt.gif}}
powerpoint:slide-show-bt.gif
template-04.png (206×153 2010/12/10 21:00 19.9 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:template-04.png}}
powerpoint:template-04.png
template-05.png (194×149 2010/12/10 21:01 4.1 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:template-05.png}}
powerpoint:template-05.png
thai-testing-slide.gif (471×78 2008/10/19 09:59 2.2 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:thai-testing-slide.gif}}
powerpoint:thai-testing-slide.gif
wrap-textbox.gif (417×412 2008/10/19 10:12 17.6 KB) View original file
Use the following syntax to reference this file: {{:powerpoint:wrap-textbox.gif}}
powerpoint:wrap-textbox.gif

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.