Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


zotero:zoterov2-installation 2010/04/12 00:06 zotero:zoterov2-installation 2010/04/12 00:08 current
Line 27: Line 27:
===== เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับ Microsoft Word & OpenOffice.org Writer ===== ===== เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับ Microsoft Word & OpenOffice.org Writer =====
-เมื่อติดตั้ง Zotero สำหรับ Firefox แล้วควรติดตั้งโปรแกรมเสริม Zotero สำหรับ Microsoft Office และ OpenOffice.org writer ด้วย โดยการคลิกเลือกคำสั่ง Download word processor plugins จากหน้า Home ของเว็บ Zotero เมื่อติดตั้งแล้วจะได้คำสั่งในรูปแบบของ Toolbars เพื่อใช้งานต่อไป+เมื่อติดตั้ง Zotero สำหรับ Firefox แล้วควรติดตั้งโปรแกรมเสริม Zotero สำหรับ Microsoft Office และ OpenOffice.org writer ด้วย โดยการคลิกเลือกคำสั่ง Download word processor plugins จากหน้า Home ของเว็บ Zotero
 +{{:zotero:zotero-install-07.png|การติดตั้ง Plug-ins zotero}}
 +
 +เมื่อติดตั้งแล้วจะได้คำสั่งในรูปแบบของ Toolbars เพื่อใช้งานต่อไป
 +
 +{{:zotero:zotero-install-08.png|แถบเครื่องมือ Zotero}}
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.