This is an old revision of the document!
—-

การติดตั้ง Zotero V.2

การติดตั้ง Zotero V.2 ทำได้โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Firefox แล้วเข้าสู่เว็บไซต์ของ Zotero http://www.zotoro.org คลิกไอคอน Download

การติดตั้ง Zotero

จากนั้นรอโปรแกรมดาวน์โหลดผ่านเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรแกรมเสริมของ Firefox คลิกปุ่ม Install เมื่อจบการติดตั้งจะต้องปิด Firefox แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะพบข้อความ Zotero ปรากฏที่มุมล่างขวาของแถบสถานะ (Status bar) ของหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Firefox

ไอคอนแสดงว่า Zotero ติดตั้งแล้ว

เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน Zotero เก็บรายการบรรณานุกรมเอกสารต่างๆ ได้แล้วครับ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับ Microsoft Word & OpenOffice.org Writer

เมื่อติดตั้ง Zotero สำหรับ Firefox แล้วควรติดตั้งโปรแกรมเสริม Zotero สำหรับ Microsoft Office และ OpenOffice.org writer ด้วย โดยการคลิกเลือกคำสั่ง Download word processor plugins จากหน้า Home ของเว็บ Zotero เมื่อติดตั้งแล้วจะได้คำสั่งในรูปแบบของ Toolbars เพื่อใช้งานต่อไป


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.