Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


zotero:zoterov2-installation 2010/04/11 23:54 zotero:zoterov2-installation 2010/04/12 00:08 current
Line 5: Line 5:
{{:zotero:zotero-install-01.png|การติดตั้ง Zotero}} {{:zotero:zotero-install-01.png|การติดตั้ง Zotero}}
-จากนั้นรอโปรแกรมดาวน์โหลดผ่านเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรแกรมเสริมของ Firefox คลิกปุ่ม Install เมื่อจบการติดตั้งจะต้องปิด Firefox แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะพบข้อความ Zotero ปรากฏที่มุมล่างขวาของแถบสถานะ (Status bar) ของหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Firefox+จากนั้นรอโปรแกรมดาวน์โหลดผ่านเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรแกรมเสริมของ Firefox  
 + 
 +{{:zotero:zotero-install-03.png|คลิกปุ่ม Allow เพื่อยอมรับการติดตั้ง Zotero}} 
 + 
 +คลิกปุ่ม Install  
 + 
 +{{:zotero:zotero-install-04.png|ติดตั้ง Zotero}} 
 + 
 +เมื่อจบการติดตั้งจะต้องปิด Firefox แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง 
 + 
 +{{:zotero:zotero-install-05.png|Restart firefox}} 
 + 
 +ทั้งนี้จะพบข้อความ Zotero ปรากฏที่มุมล่างขวาของแถบสถานะ (Status bar) ของหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Firefox
{{:zotero:zotero-install-02.png|ไอคอนแสดงว่า Zotero ติดตั้งแล้ว}} {{:zotero:zotero-install-02.png|ไอคอนแสดงว่า Zotero ติดตั้งแล้ว}}
เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน Zotero เก็บรายการบรรณานุกรมเอกสารต่างๆ ได้แล้วครับ เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน Zotero เก็บรายการบรรณานุกรมเอกสารต่างๆ ได้แล้วครับ
 +
 +{{:zotero:zotero-install-06.png|จอภาพการทำงานของ Zotero}}
 +
 +===== เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับ Microsoft Word & OpenOffice.org Writer =====
 +
 +เมื่อติดตั้ง Zotero สำหรับ Firefox แล้วควรติดตั้งโปรแกรมเสริม Zotero สำหรับ Microsoft Office และ OpenOffice.org writer ด้วย โดยการคลิกเลือกคำสั่ง Download word processor plugins จากหน้า Home ของเว็บ Zotero
 +
 +{{:zotero:zotero-install-07.png|การติดตั้ง Plug-ins zotero}}
 +
 +เมื่อติดตั้งแล้วจะได้คำสั่งในรูปแบบของ Toolbars เพื่อใช้งานต่อไป
 +
 +{{:zotero:zotero-install-08.png|แถบเครื่องมือ Zotero}}
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.