Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


zotero:retrieve-from-web 2009/04/22 04:38 zotero:retrieve-from-web 2009/07/23 03:25 current
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +
====== บรรณานุกรมจากเว็บไม่ใช่เรื่องยาก ====== ====== บรรณานุกรมจากเว็บไม่ใช่เรื่องยาก ======
Line 17: Line 19:
{{:zotero:zotero005.jpg|}} {{:zotero:zotero005.jpg|}}
 +
 +5) เมื่อคลิกเลือกแต่ละรายการ จะปรากฏข้อมูลในกรอบจอด้านขวา
 +
 +{{:zotero:zotero006.jpg|}}
 +
 +เพียงเท่านี้ก็ได้รายการบรรณานุกรมจากสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว และสะดวกใช่ไหมครับ
 +
 +----
 +
 +**ผู้เขียน**
 +  - บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>zotero cited bibliography}}
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.