Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


wiki:wiki-syntax-basic 2010/11/06 01:19 wiki:wiki-syntax-basic 2010/11/06 12:15 current
Line 125: Line 125:
===== การทำรายการ ===== ===== การทำรายการ =====
-  * การทำรายการให้เคาะช่องว่างนำหน้า 2 เคาะแล้วพิมพ์เครื่องหมาย * เพื่อทำรายการแบบ Bullet หรือพิมพ์ - เพื่อทำรายการแบบเลขลำดับ + 
-   * หากต้องการทำรายการย่อย ให้เคาะช่องว่างเพิ่มตามจำนวนลำดับรายการย่อย +การพิมพ์เนื้อหาแบบรายการทั้งที่เป็นเลขข้อ (Numbering) และหัวข้อ (Bullet) สามารถใช้ปุ่มเครื่องมือ {{:wiki:doku-list.png?nolink|}} ซึ่งจะปรากฏชุดคำสั่ง - นำหน้ารายการกรณีที่เป็นเลขข้อ และ * นำหน้ารายการในกรณีที่เป็นหัวข้อ โดยหน้าเครื่องหมาย - หรือ * จะเป็นช่องว่าง 2 เคาะ 
-   - ข้อ 1 + 
-  - ข้อ 2 +หากต้องการทำรายการโดยตนเอง ก็ให้ใช้หลักการเคาะช่องว่างนำหน้า 2 เคาะแล้วพิมพ์เครื่องหมาย * เพื่อทำรายการแบบ Bullet หรือพิมพ์ - เพื่อทำรายการแบบเลขลำดับเช่นกัน 
-    - ข้อ 2.1 + 
-  - ข้อ 3+หากต้องการทำรายการย่อย ให้เคาะช่องว่างเพิ่มตามจำนวนลำดับรายการย่อยทีละ 2 เคาะ ดังนี้
  ตัวอย่างการทำรายการ   ตัวอย่างการทำรายการ
Line 137: Line 137:
  เคาะ1เคาะ2เคาะ3* รายการที่ 2.1   เคาะ1เคาะ2เคาะ3* รายการที่ 2.1
  เคาะ1เคาะ2* รายการที่ 3   เคาะ1เคาะ2* รายการที่ 3
 +
 +จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้
 +  * รายการที่ 1
 +  * รายการที่ 2
 +    * รายการที่ 2.1
 +  * รายการที่ 3
 +
 +
-===== หมายเหตุ ===== +===== การใส่หมายเหตุ (Commnet) ===== 
-   * การใส่หมายเหตุ หรือต้องการแสดงสัญลักษณ์กำกับการลงรหัสใดๆ ให้ใส่เครื่องหมาย % จำนวน 2 ตัวคล่อมข้อความหมายเหตุ หรือข้อความที่ไม่ต้องการให้แสดงการลงรหัส เช่น %%**ตัวหนา**%%+ * การใส่หมายเหตุ หรือต้องการแสดงสัญลักษณ์กำกับการลงรหัสใดๆ ให้ใส่เครื่องหมาย % จำนวน 2 ตัวคล่อมข้อความหมายเหตุ หรือข้อความที่ไม่ต้องการให้แสดงการลงรหัส
  * นอกจากนี้ยังสามารถใช้ %%<nowiki>....</nowiki>%% กำกับได้เช่นกัน   * นอกจากนี้ยังสามารถใช้ %%<nowiki>....</nowiki>%% กำกับได้เช่นกัน
Line 150: Line 158:
  ตัวอย่าง สร้างตารางข้อมูลขนาด 2 คอลัมน์ 2 แถว   ตัวอย่าง สร้างตารางข้อมูลขนาด 2 คอลัมน์ 2 แถว
-    |aaa|bbb|ccc|+  |aaa|bbb|ccc|
  |111|222|333|   |111|222|333|
Line 160: Line 168:
  ตัวอย่างการสร้างตารางที่มีหัวเรื่อง   ตัวอย่างการสร้างตารางที่มีหัวเรื่อง
-    ^ ^ไตรมาส 1^ไตรมาส 2^+  ^ ^ไตรมาส 1^ไตรมาส 2^
  ^ค่าน้ำ|50|25|   ^ค่าน้ำ|50|25|
  ^ค่าไฟ|100|200|   ^ค่าไฟ|100|200|
Line 171: Line 179:
  ตัวอย่างการสร้างตารางที่มีหัวเรื่อง   ตัวอย่างการสร้างตารางที่มีหัวเรื่อง
-    ^ ^ไตรมาส 1^ไตรมาส 2^+  ^ ^ไตรมาส 1^ไตรมาส 2^
  ^เคาะเคาะค่าน้ำเคาะเคาะ|เคาะเคาะ50|เคาะเคาะ25|   ^เคาะเคาะค่าน้ำเคาะเคาะ|เคาะเคาะ50|เคาะเคาะ25|
  ^ค่าไฟฟ้า|เคาะเคาะ100|เคาะเคาะ200|   ^ค่าไฟฟ้า|เคาะเคาะ100|เคาะเคาะ200|
Line 177: Line 185:
===== ทำงานกับรูปภาพ ===== ===== ทำงานกับรูปภาพ =====
-การนำรูปภาพใส่ในเอกสารให้คลิกปุ่ม Add images or other files จากนั้นคลิกเลือกภาพที่ต้องการ หรือ upload ภาพใหม่เข้าสู่ระบบก่อนจึงเลือก โดยโปรแกรมจะระบุคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย?ความกว้าง}}%% เช่น ภาพที่ย่อขนาด %%{{:bluhearts.jpg?100}}%%+การนำรูปภาพใส่ในเอกสารให้คลิกปุ่ม Add images or other files {{:wiki:doku-insert-media.png?nolink|Add Media}} จากนั้นคลิกเลือกภาพที่ต้องการ หรือ upload ภาพใหม่เข้าสู่ระบบก่อนจึงเลือก  
 + 
 +{{:wiki:doku-addmedia01.png|จอภาพเลือกการนำเข้าภาพ}} 
 + 
 +โดยโปรแกรมจะระบุคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย|}}%% เช่น ภาพที่ย่อขนาด %%{{:bluhearts.jpg|}}%% ทั้งนี้สามารถป้อนคำอธิบายภาพได้หลังเครื่องหมาย | เช่น %%{{:bluhearts.jpg|ภาพ Blue Hearts}}%% 
 + 
 +นอกจากนี้ัยังสามารถกำหนดขนาดของภาพได้โดยระบุคำสั่งในรูปแบบ ดังนี้ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย?ความกว้าง|คำอธิบายภาพ}}%% เช่น ภาพที่ย่อขนาด %%{{:bluhearts.jpg?50}}%%
{{:wiki:dokuwiki-128.png|ภาพขนาดปกติ}} ภาพขนาดปกติ {{:wiki:dokuwiki-128.png|ภาพขนาดปกติ}} ภาพขนาดปกติ
Line 183: Line 197:
{{:wiki:dokuwiki-128.png?50|ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล}} ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล {{:wiki:dokuwiki-128.png?50|ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล}} ภาพที่ถูกย่อให้มีความกว้าง 50 พิกเซล
-สำหรับการจัดตำแหน่งภาพ ใช้เทคนิคการเพิ่มช่องว่าง (Space) 2 เคาะ หน้า และ/หรือ หลัง คำสั่งภาพ เช่นต้องการจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลาง ให้เคาะช่องว่า่งทั้งหน้าและหลัง 2 เคาะดังนี้ %%{{เคาะเคาะ:wiki:dokuwiki-128.pngเคาะเคาะ|ภาพขนาดปกติ}}%%+การจัดตำแหน่งภาพ ใช้เทคนิคการเพิ่มช่องว่าง (Space) 2 เคาะ หน้า และ/หรือ หลัง คำสั่งภาพ เช่นต้องการจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลาง ให้เคาะช่องว่า่งทั้งหน้าและหลัง 2 เคาะดังนี้ %%{{เคาะเคาะ:wiki:dokuwiki-128.pngเคาะเคาะ|ภาพขนาดปกติ}}%%
{{  :wiki:dokuwiki-128.png  |ภาพขนาดปกติ}} {{  :wiki:dokuwiki-128.png  |ภาพขนาดปกติ}}
-===== ข้อความกับรูปภาพ =====+ภาพที่นำเข้าใน Dokuwiki สามารถคลิกเพื่อแสดงภาพเต็มและรายละเอียดต่างๆ ได้ ดังนี้
-การนำเสนอข้อความพร้อมกับรูปภาพที่จัดตำแหน่ง จะปรากฏผลดังนี้+{{:wiki:doku-showimage01.png|รายละเอียดของภาพ}}
-{{:wiki:dokuwiki-128.png  |}}+ทั้งนี้การแสดงผลภาพในหน้าเอกสารปัจจุบันอาจจะไม่สะดวก ผู้ดูแลเว็บสามารถกำหนดค่าการแสดงผลให้เป็นหน้าต่างใหม่ได้ด้วยคำสั่ง Admin, Configuration Manager, Link Settings, target»media และกำหนดค่าเป็น _blank
-Paragraph#1 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image+{{:wiki:doku-link-02.png|การกำหนด Target ให้กับ Media}}
-Paragraph#2 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image +สำหรับภาพใดๆ ที่ไม่ต้องการให้คลิกลิงก์สามารถระบุด้วยรูปแบบ %%{{:ชื่อไฟล์ภาพพร้อมส่วนขยาย?nolink|คำอธิบายภาพ}}%%
- +
-หากต้องการนำเนื้อหาพารากราฟที่ 2 อยู่ใต้ภาพ จะต้องใช้คำสั่ง ~~ CL ~~ (พิมพ์ติดกัน) คั่นก่อนพารากราฟที่ 2 ซึ่งจะปรากฏผล ดังนี้ +
- +
-{{:wiki:dokuwiki-128.png  |}} +
- +
-Paragraph#1 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image +
- +
-~~CL~~ +
- +
-Paragraph#2 floating image and text (with some more floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image and text and floating image+
Line 235: Line 239:
กรณีที่นำเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาประกอบการเขียนเนื้อหา ควรอ้างอิงโดยระบุแหล่งอ้างอิงในเครื่องหมาย %%(( ))%% ต่อท้ายเนื้อหาดังกล่าว เช่น เนื้อหาส่วนนี้ อ้างอิงจาก ((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551)) %%((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551))%% กรณีที่นำเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาประกอบการเขียนเนื้อหา ควรอ้างอิงโดยระบุแหล่งอ้างอิงในเครื่องหมาย %%(( ))%% ต่อท้ายเนื้อหาดังกล่าว เช่น เนื้อหาส่วนนี้ อ้างอิงจาก ((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551)) %%((http://www.dokuwiki.org/syntax#footnotes เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551))%%
 +
 +===== ดึง RSS มานำเสนอ =====
 +
 +Dokuwiki มีฟังก์ชันนำเนื้อหาหรือข่าวที่เป็น RSS จากแหล่งอื่นๆ มานำได้โดยใช้คำสั่ง %%{{rss>ชื่อเว็บไซต์}}%% เช่น ข่าวไอทีจาก RSSThai.com ใช้คำสั่ง %%{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml}}%%
 +
 +{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml}}
 +
 +ทั้งนี้สามารถเพิ่มความสามารถได้โดยระบุคำสั่งต่อท้าย เ่ช่น %%{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml date description}}%% จะปรากฏผลดังนี้
 +
 +{{rss>http://www.rssthai.com/rss/it.xml date description}}
 +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.