Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


wiki:start 2010/11/06 00:28 wiki:start 2010/11/06 01:46 current
Line 46: Line 46:
  * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]   * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]
  * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]   * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]
-  * [[http://wiki.erazor-zone.de/doku.php?id=wiki:projects:php:dokuwiki:counter|เพิ่ม counter ให้กับ dokuwiki]] 
  * {{:server2go:server2go-dokuwiki.zip|Dokuwiki on Server2Go}} ชุดฝึกปฏิบัติ/การเรียนการสอนพร้อมใช้งานบนระบบจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบพกพา - Server2Go   * {{:server2go:server2go-dokuwiki.zip|Dokuwiki on Server2Go}} ชุดฝึกปฏิบัติ/การเรียนการสอนพร้อมใช้งานบนระบบจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบพกพา - Server2Go

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.