Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


wiki:start 2009/03/22 15:09 wiki:start 2010/11/06 01:46 current
Line 1: Line 1:
 +~~SLIDESHOW~~
 +
====== รู้จักกับ Wiki ====== ====== รู้จักกับ Wiki ======
Line 44: Line 46:
  * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]   * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]
  * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]   * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]
 +  * {{:server2go:server2go-dokuwiki.zip|Dokuwiki on Server2Go}} ชุดฝึกปฏิบัติ/การเรียนการสอนพร้อมใช้งานบนระบบจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบพกพา - Server2Go
 +
===== ไม่พร้อมเครื่องแม่ข่ายเว็บ จะใช้ Wiki ได้ไหม ===== ===== ไม่พร้อมเครื่องแม่ข่ายเว็บ จะใช้ Wiki ได้ไหม =====
Line 61: Line 65:
  - เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน   - เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน
  - เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning อย่างเช่นที่นำเสนอในเนื้อหานี้   - เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning อย่างเช่นที่นำเสนอในเนื้อหานี้
 +    * http://www.open-ils.org/dokuwiki/doku.php

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.