Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


wiki:start 2009/03/22 11:46 wiki:start 2010/11/06 01:46 current
Line 1: Line 1:
 +~~SLIDESHOW~~
 +
====== รู้จักกับ Wiki ====== ====== รู้จักกับ Wiki ======
เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านคงจะเข้าใจว่าคือ เว็บไซต์ [[http://www.wikipedia.org|Wikipedia]] ที่เป็นสารานุกรมเสรีที่มีเืนื้อหาหลากหลายหมวดหมู่ และจำนวนบทความจำนวนมากของโลกที่มีหลากหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย(http://th.wikipedia.org) เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านคงจะเข้าใจว่าคือ เว็บไซต์ [[http://www.wikipedia.org|Wikipedia]] ที่เป็นสารานุกรมเสรีที่มีเืนื้อหาหลากหลายหมวดหมู่ และจำนวนบทความจำนวนมากของโลกที่มีหลากหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย(http://th.wikipedia.org)
-<notoc>===== Wiki คือ =====</notoc>+===== Wiki คือ =====
จริงๆ แล้ว Wiki เป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่เน้นการร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างง่าย กล่าวคือ ไม่เน้นรูปแบบเนื้อหา แต่เน้นสาระความรู้ โดยไม่สนใจการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ อีกทั้งอนุญาตให้สมาชิกอื่น ปรับแก้ไขเนื้อหาของท่านอื่นได้ จริงๆ แล้ว Wiki เป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่เน้นการร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างง่าย กล่าวคือ ไม่เน้นรูปแบบเนื้อหา แต่เน้นสาระความรู้ โดยไม่สนใจการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ อีกทั้งอนุญาตให้สมาชิกอื่น ปรับแก้ไขเนื้อหาของท่านอื่นได้
Line 39: Line 41:
{{:wiki:dokuwiki-web.gif?350|เว็บไซต์ Dokuwiki}} {{:wiki:dokuwiki-web.gif?350|เว็บไซต์ Dokuwiki}}
 +  * [[oss:appserv|ติดตั้ง Appserv]]
  * [[installation|การติดตั้ง Dokuwiki]]   * [[installation|การติดตั้ง Dokuwiki]]
  * [[wiki-syntax-basic|คู่มือการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของ Dokuwiki]]   * [[wiki-syntax-basic|คู่มือการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของ Dokuwiki]]
  * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]   * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]
  * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]   * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]
 +  * {{:server2go:server2go-dokuwiki.zip|Dokuwiki on Server2Go}} ชุดฝึกปฏิบัติ/การเรียนการสอนพร้อมใช้งานบนระบบจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบพกพา - Server2Go
 +
===== ไม่พร้อมเครื่องแม่ข่ายเว็บ จะใช้ Wiki ได้ไหม ===== ===== ไม่พร้อมเครื่องแม่ข่ายเว็บ จะใช้ Wiki ได้ไหม =====
Line 60: Line 65:
  - เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน   - เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน
  - เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning อย่างเช่นที่นำเสนอในเนื้อหานี้   - เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning อย่างเช่นที่นำเสนอในเนื้อหานี้
 +    * http://www.open-ils.org/dokuwiki/doku.php

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.