Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


wiki:start 2008/12/14 21:25 wiki:start 2010/11/06 01:46 current
Line 1: Line 1:
-~~SLIDESHOW~~ ~~ODT~~+~~SLIDESHOW~~
====== รู้จักกับ Wiki ====== ====== รู้จักกับ Wiki ======
Line 7: Line 7:
===== Wiki คือ ===== ===== Wiki คือ =====
-จริงๆ แล้ว Wiki หมายความถึง วิกิเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่เน้นการร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างง่าย กล่าวคือ ไม่เน้นรูปแบบเนื้อหา แต่เน้นสาระความรู้ โดยไม่สนใจการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ อีกทั้งอนุญาตให้สมาชิกอื่น ปรับแก้ไขเนื้อหาของท่านอื่นได้+จริงๆ แล้ว Wiki เป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่เน้นการร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างง่าย กล่าวคือ ไม่เน้นรูปแบบเนื้อหา แต่เน้นสาระความรู้ โดยไม่สนใจการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ อีกทั้งอนุญาตให้สมาชิกอื่น ปรับแก้ไขเนื้อหาของท่านอื่นได้
===== จุดเด่นของ Wiki ===== ===== จุดเด่นของ Wiki =====
Line 41: Line 41:
{{:wiki:dokuwiki-web.gif?350|เว็บไซต์ Dokuwiki}} {{:wiki:dokuwiki-web.gif?350|เว็บไซต์ Dokuwiki}}
 +  * [[oss:appserv|ติดตั้ง Appserv]]
  * [[installation|การติดตั้ง Dokuwiki]]   * [[installation|การติดตั้ง Dokuwiki]]
  * [[wiki-syntax-basic|คู่มือการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของ Dokuwiki]]   * [[wiki-syntax-basic|คู่มือการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของ Dokuwiki]]
  * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]   * [[wiki-syntax-advanced|คู่มือการใช้งานคำสั่งขั้นประยุกต์ของ Dokuwiki]]
  * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]   * [[wiki-tools|เครื่องมือช่วยเหลือ]]
 +  * {{:server2go:server2go-dokuwiki.zip|Dokuwiki on Server2Go}} ชุดฝึกปฏิบัติ/การเรียนการสอนพร้อมใช้งานบนระบบจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบพกพา - Server2Go
 +
 +
 +===== ไม่พร้อมเครื่องแม่ข่ายเว็บ จะใช้ Wiki ได้ไหม =====
 +
 +สำหรับหน่วยงานหรือท่านใดที่ไม่พร้อมเครื่องแม่ข่ายเว็บในการติดตั้งซอฟต์แวร์วิกิ ก็ไม่มีปัญหาครับ สามารถเป็นสมาชิกวิกิออนไลน์ได้ที่
 +
 +  * http://www.pbwiki.net
 +  * http://www.wikidot.com
 +
 +
===== การประยุกต์ใช้งาน ===== ===== การประยุกต์ใช้งาน =====
Line 53: Line 65:
  - เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน   - เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน
  - เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning อย่างเช่นที่นำเสนอในเนื้อหานี้   - เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning อย่างเช่นที่นำเสนอในเนื้อหานี้
 +    * http://www.open-ils.org/dokuwiki/doku.php

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.