Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web:xml 2008/10/12 08:46 web:xml 2010/05/21 11:31 current
Line 1: Line 1:
-> [[web:start|เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ]] 
- 
====== XML ====== ====== XML ======
Line 7: Line 5:
XML เป็นภาษาที่กำลังมาแรงมากที่สุด สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ด้วยความง่ายในการนำไปใช้งานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDI ทำให้สามารถนำรูปแบบข้อมูลกลับมาพัฒนาใช้ใหม่ได้ จึงทำให้ลดเวลาในการพัฒนาและการสร้างขึ้นมาใหม่ XML เป็นภาษาที่กำลังมาแรงมากที่สุด สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ด้วยความง่ายในการนำไปใช้งานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDI ทำให้สามารถนำรูปแบบข้อมูลกลับมาพัฒนาใช้ใหม่ได้ จึงทำให้ลดเวลาในการพัฒนาและการสร้างขึ้นมาใหม่
- +
---- ----
**ผู้เขียน** **ผู้เขียน**

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.