Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web:web-tools 2008/10/12 08:58 web:web-tools 2008/10/12 20:26 current
Line 8: Line 8:
  * การพัฒนาเว็บเพจด้วยการลงรหัส HTML ด้วยโปรแกรม HTML Editor   * การพัฒนาเว็บเพจด้วยการลงรหัส HTML ด้วยโปรแกรม HTML Editor
  * การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสร้างงานอัตโนมัติ หรือ HTML Generator   * การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสร้างงานอัตโนมัติ หรือ HTML Generator
-  * การพัฒนาเว็บเพจด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหา (Content Management Software)+  * การพัฒนาเว็บเพจด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหา (CMS: Content Management Software)
===== Text Editor ===== ===== Text Editor =====
Line 14: Line 14:
การใช้ Text Editor เช่น NotePad, Qeditor เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บเพจที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML ในระดับสูง และต้องการใส่ลูกเล่นให้กับเว็บเพจ เพราะผู้พัฒนาสามารถควบคุมตำแหน่ง และจำนวนรหัสคำสั่งได้อิสระ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้พัฒนาในระดับต้น เพราะต้องศึกษาคำสั่ง HTML และใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควรในแต่ละหน้าเว็บ ตลอดจนไม่เห็นผลลัพธ์จากการป้อนคำสั่งทันที ต้องเรียกผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ การใช้ Text Editor เช่น NotePad, Qeditor เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บเพจที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML ในระดับสูง และต้องการใส่ลูกเล่นให้กับเว็บเพจ เพราะผู้พัฒนาสามารถควบคุมตำแหน่ง และจำนวนรหัสคำสั่งได้อิสระ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้พัฒนาในระดับต้น เพราะต้องศึกษาคำสั่ง HTML และใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควรในแต่ละหน้าเว็บ ตลอดจนไม่เห็นผลลัพธ์จากการป้อนคำสั่งทันที ต้องเรียกผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์
 +{{:web:notepad.png?500|}}
รูปแสดงการสร้างเอกสารเว็บด้วย NotePad รูปแสดงการสร้างเอกสารเว็บด้วย NotePad
Line 20: Line 21:
โปรแกรม HTML Editor ที่นิยมกันอย่างสูงในปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรม HomeSiteX, Coffee Cup HTML Editor, HTML Assistant, HotDog Professional โดยโปรแกรมเหล่านี้ จะช่วยให้การลงรหัสกระทำได้สะดวก และรวดเร็ว เพราะมีปุ่มคำสั่งควบคุมรหัสคำสั่ง HTML คล้ายๆ กับปุ่มคำสั่งใน Microsoft Office อย่างไรก็ตามโปรแกรมกลุ่มนี้ก็มีจุดด้อย คือ จะไม่รู้จักคำสั่ง HTML ใหม่ๆ จึงไม่มีปุ่มคำสั่งเหล่านี้ ผู้ใช้ยังต้องพิมพ์เองเช่นเดิม โปรแกรม HTML Editor ที่นิยมกันอย่างสูงในปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรม HomeSiteX, Coffee Cup HTML Editor, HTML Assistant, HotDog Professional โดยโปรแกรมเหล่านี้ จะช่วยให้การลงรหัสกระทำได้สะดวก และรวดเร็ว เพราะมีปุ่มคำสั่งควบคุมรหัสคำสั่ง HTML คล้ายๆ กับปุ่มคำสั่งใน Microsoft Office อย่างไรก็ตามโปรแกรมกลุ่มนี้ก็มีจุดด้อย คือ จะไม่รู้จักคำสั่ง HTML ใหม่ๆ จึงไม่มีปุ่มคำสั่งเหล่านี้ ผู้ใช้ยังต้องพิมพ์เองเช่นเดิม
 +{{:web:html-editor.png?500|}}
จอภาพโปรแกรม HTML Editor จอภาพโปรแกรม HTML Editor
Line 26: Line 28:
HTML Generator เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่ช่วยให้การพัฒนาเอกสารเว็บ กระทำได้สะดวก และรวดเร็ว เพราะการป้อนข้อมูลในโปรแกรมเหล่านี้จะกระทำคล้ายกับการป้อนข้อมูลใน Microsoft Word มีปุ่มคำสั่งเช่นเดียวกัน ตลอดจนผู้ใช้สามารถเห็นผลจากการใช้คำสั่งได้ทันที ซึ่งเรียกว่าการทำงานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หลังจากนั้นโปรแกรมจะแปลงเอกสารนั้นเป็นเอกสาร HTML ให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากกับศึกษาชุดคำสั่ง HTML ตลอดจนการลงรหัส HTML อย่างไรก็ตามโปรแกรมกลุ่มนี้ก็มีจุดด้อยที่ว่า ชุดคำสั่ง HTML ในโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะมีจำกัด และบางโปรแกรมยังไม่สนับสนุนการทำงานกับภาษาไทย หรืออาจจะต้องปรับปรุงโปรแกรมก่อน จึงจะใช้งานภาษาไทยได้ ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้ได้พอสมควร ตัวอย่างโปรแกรมในกลุ่มนี้ เช่น MS-Office 97/2000/XP, FrontPage 97/98, Netscape Editor, Netscape Composer, Macromedia DreamWeaver และ Yahoo SiteBuilder HTML Generator เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่ช่วยให้การพัฒนาเอกสารเว็บ กระทำได้สะดวก และรวดเร็ว เพราะการป้อนข้อมูลในโปรแกรมเหล่านี้จะกระทำคล้ายกับการป้อนข้อมูลใน Microsoft Word มีปุ่มคำสั่งเช่นเดียวกัน ตลอดจนผู้ใช้สามารถเห็นผลจากการใช้คำสั่งได้ทันที ซึ่งเรียกว่าการทำงานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หลังจากนั้นโปรแกรมจะแปลงเอกสารนั้นเป็นเอกสาร HTML ให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากกับศึกษาชุดคำสั่ง HTML ตลอดจนการลงรหัส HTML อย่างไรก็ตามโปรแกรมกลุ่มนี้ก็มีจุดด้อยที่ว่า ชุดคำสั่ง HTML ในโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะมีจำกัด และบางโปรแกรมยังไม่สนับสนุนการทำงานกับภาษาไทย หรืออาจจะต้องปรับปรุงโปรแกรมก่อน จึงจะใช้งานภาษาไทยได้ ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้ได้พอสมควร ตัวอย่างโปรแกรมในกลุ่มนี้ เช่น MS-Office 97/2000/XP, FrontPage 97/98, Netscape Editor, Netscape Composer, Macromedia DreamWeaver และ Yahoo SiteBuilder
 +{{:web:html-generator.png?500|}}
จอภาพโปรแกรม Yahoo Site Builder จอภาพโปรแกรม Yahoo Site Builder
===== โปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ===== ===== โปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บ =====
-ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำหน้าที่บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการสมาชิก การจัดการหมวดเนื้อหา การจัดทำแบบสำรวจพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องมีความรู้ในด้านระบบปฏิบัติการในระดับที่สูงมาก รวมทั้งต้องมีเครื่องแม่ข่ายเว็บพร้อมใช้งาน โปรแกรมในกลุ่มนี้ได้แก่ PHPNuke, PostNuke, Moodle+ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำหน้าที่บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการสมาชิก การจัดการหมวดเนื้อหา การจัดทำแบบสำรวจพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องมีความรู้ในด้านระบบปฏิบัติการในระดับที่สูงมาก รวมทั้งต้องมีเครื่องแม่ข่ายเว็บพร้อมใช้งาน โปรแกรมในกลุ่มนี้ได้แก่ PHPNuke, PostNuke, Joomla, Mambo, Drupal
 +{{:web:tools-cms.png?500|}}
รูปแสดงส่วนควบคุมการจัดการเนื้อหาลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม PHPNuke รูปแสดงส่วนควบคุมการจัดการเนื้อหาลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม PHPNuke

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.