Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web:internet-using 2008/10/11 21:41 web:internet-using 2010/05/21 10:42 current
Line 1: Line 1:
-> [[web:start|เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ]] 
- 
====== การใช้อินเทอร์เน็ตในสำนักงาน ====== ====== การใช้อินเทอร์เน็ตในสำนักงาน ======
Line 7: Line 5:
  * ติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (System Administrator) เพื่อขอสิทธิ์ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Internet Account & Password)   * ติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (System Administrator) เพื่อขอสิทธิ์ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Internet Account & Password)
  * เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อสายแลน (UTP) เข้ากับการ์ดแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์   * เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อสายแลน (UTP) เข้ากับการ์ดแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 +{{  :web:lan-connecting.jpg  |}}
  * เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบการใช้งาน อาจจะต้องป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน   * เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบการใช้งาน อาจจะต้องป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
  * เมื่อเชื่อมต่อระบบได้แล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที   * เมื่อเชื่อมต่อระบบได้แล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที
Line 23: Line 22:
  * เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต   * เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  * นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Line 28: Line 30:
- +{{tag>Web internet}}
-{{tag>Web เว็บ การใช้อินเทอร์เน็ต}}+

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.