Pop-Up Menu

การสร้าง Pop-up Menu จะใช้ความสามารถของเลเยอร์ ผสมกับ Behaviors

 • เปลี่ยน Insert Bar จาก Common เป็น Layout แล้วคลิกปุ่ม Draw Layer

 • วาดกรอบเลเยอร์ สร้างตารางขนาด 1 x 1 ความกว้าง 100% ค่าที่เหลือเป็น 0

สัญลักษณ์ แสดงจำนวนเลเยอร์ที่สร้าง กรณีที่มีการซ่อนเลเยอร์ สามารถเปิดการแสดงสัญลักษณ์ได้จากคำสั่ง Edit, Preferences เลือกบัตรรายการ Invisible Elements แล้วเลือกรายการ

 • พิมพ์รายการคำสั่งในตาราง แล้วเลือกรายการ ป้อนสัญลักษณ์ # ที่รายการ Link ของบัตร Properties

 • เลือกเลเยอร์ แล้วตั้งชื่อเลเยอร์เป็น menu

 • เลือกเลเยอร์ แล้ว Edit, Copy / Edit, Paste เพื่อสร้างเลเยอร์ชิ้นที่ 2 ลากเลเยอร์ชิ้นที่สอง ออกจากชิ้นแรก

 • ตั้งชื่อเลเยอร์ชิ้นที่ 2 เป็น popup แล้วพิมพ์รายการเพิ่ม สำหรับทำจุดลิงก์ เช่น

 • ทำลิงก์ให้กับรายการเมนู เช่น
  • คลิกเพื่อปิดเมนู พิมพ์ #
  • ฟรีอีเมล์โดย HotMail พิมพ์ http://www.hotmail.com
  • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พิมพ์ http://www.thairath.com
 • สร้างเงื่อนไข
  • ในสภาวะปกติให้เลเยอร์ popup ซ่อนไว้
  • เมื่อมีการคลิกคำว่า “คลิกเพื่อเปิดเมนู” ให้แสดงเลเยอร์ popup และซ่อนเลเยอร์ menu
  • เมื่อมีการคลิกคำว่า “คลิกเพื่อปิดเมนู” ให้ปิดเมนู popup และเปิดเลเยอร์ menu
 • เลือกข้อความ “คลิกเพื่อปิดเมนู” ของเลเยอร์ popup
 • เปิด Behaviors ด้วยคำสั่ง Window, Behaviors กดปุ่ม แล้วเลือกคำสั่ง Show/Hide Layers

 • กำหนดค่าดังนี้

 • เลือกเลเยอร์ popup แล้วตั้งค่า Visible ให้เป็น Hidden

 • เลือกเลเยอร์ menu แล้วเลือกรายการเมนู กำหนดค่า Behaviors ดังนี้

 • เลื่อนเลเยอร์ทั้งสองให้วางซ้อนกันพอดี เพื่อแสดงเป็น popup

 • บันทึกไฟล์ แล้วทดสอบ

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.