Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web-design:wd108 2009/12/12 00:32 web-design:wd108 2010/04/03 23:38 current
Line 9: Line 9:
  * Initial State ตัวเลือกว่าจะให้ฟิลด์ Checkbox นี้ถูกเลือกไว้ก่อนหรือไม่ ถ้าเลือกเป็น Checked จะปรากฏเครื่องหมาย x ในช่องฟิลด์นี้ทุกครั้งที่เรียกผ่านเว็บ   * Initial State ตัวเลือกว่าจะให้ฟิลด์ Checkbox นี้ถูกเลือกไว้ก่อนหรือไม่ ถ้าเลือกเป็น Checked จะปรากฏเครื่องหมาย x ในช่องฟิลด์นี้ทุกครั้งที่เรียกผ่านเว็บ
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>web html}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.