This is an old revision of the document!
—-

ค่า Properties ของเซลล์

ค่าจากแถบ Properties จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ Properties ของตัวอักษร ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว กับ Properties ของเซลล์ ซึ่งจะปรากฏในแถวที่สามและสี่ของแถบ ดังนี้

  • Horz การจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ในแนวนอน (Horizontal Align)
  • Vert การจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์ในแนวตั้ง (Vertical Align)
  • W ความกว้างของเซลล์ (Width) สามารถกำหนดได้ทั้งแบบ % และ Pixel โดยหากกำหนดเป็น % ต้องพิมพ์ % กำกับหลังตัวเลขเสมอ เช่น 50% แต่ถ้ากำหนดเป็น Pixel ให้ใส่เฉพาะตัวเลขอย่างเดียว
  • H ความสูงของเซลล์ (Height) การระบุค่าลักษณะเช่นเดียวกับ W
  • No Wrap กำหนดค่าให้มีตัดคำหรือไม่ในเซลล์ (หากใส่เครื่องหมายกำกับ แสดงว่า “ไม่ต้องตัดคำ”)
  • Header กำหนดว่าเซลล์นี้ใช้เป็น Header ของตาราง หรือไม่
  • Bg ระบุชื่อไฟล์ภาพที่นำมาเป็น Background Image
  • Bg ระบุสีที่นำมาใช้เป็น Background Color
  • Brdr ระบุสีที่นำมาใช้เป็นสีของกรอบPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.