This is an old revision of the document!
—-

เลือกตาราง

การเลือกตาราง จะเป็นการทำงานกับตารางทั้งตาราง ค่ากำหนดจากแถบ Properties จะมีผลต่อตารางทั้งตารางด้วย เช่น ความกว้างของตาราง, สีของตาราง เป็นต้น

  • นำเมาส์ไปคลิกที่เส้นขอบด้านล่างของตาราง จะสังเกตได้ว่าเมาส์จะมีรูปเป็นตารางกำกับท้าย

  • เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏขอบตารางเป็นสีเข้มPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.