Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web-design:wd083 2009/12/11 22:58 web-design:wd083 2010/04/03 23:30 current
Line 3: Line 3:
ก่อนที่จะทำงานใดๆ กับตาราง จะต้องเลือกตาราง หรือส่วนของตารางก่อน เช่น เลือกเซลล์, เลือกกลุ่มเซลล์, เลือกแถว หรือคอลัมน์ เพราะรายการในแถบ Properties จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการเลือกตาราง ดังนี้ ก่อนที่จะทำงานใดๆ กับตาราง จะต้องเลือกตาราง หรือส่วนของตารางก่อน เช่น เลือกเซลล์, เลือกกลุ่มเซลล์, เลือกแถว หรือคอลัมน์ เพราะรายการในแถบ Properties จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการเลือกตาราง ดังนี้
-{{:web-design:image237.png|}} +{{:web-design:image237.png?600|}} 
- +
รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกตารางทั้งตาราง รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกตารางทั้งตาราง
-{{:web-design:image239.png|}}+{{:web-design:image239.png?600|}}
รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกเซลล์ รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกเซลล์
-{{:web-design:image241.png|}}+{{:web-design:image241.png?600|}}
รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกคอลัมน์ รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกคอลัมน์
-{{:web-design:image243.png|}} +{{:web-design:image243.png?600|}} 
- +
รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกแถว รายการในแถบ Properties เมื่อเลือกแถว
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>web html}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.