This is an old revision of the document!
—-

สร้างตาราง

  • คลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางตาราง
  • คลิกที่ปุ่มเครื่องมือสร้างตาราง Insert Table
  • ปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้
  • กำหนดรายละเอียดของตาราง คือ

o Rows จำนวนแถวของตาราง
o Columns จำนวนคอลัมน์ของตาราง
o Table Width ความกว้างของตาราง กำหนดหน่วยได้ทั้งระบบ % และ Pixel
o Border thickness ความหนาของเส้นขอบรอบตาราง
o Cell Padding ระยะห่างจากขอบข้างในของเซลล์เข้ามาในเซลล์ มีหน่วยเป็น pixel
o Cell Spacing ความหนาของเส้นคั่นระหว่างเซลล์
o Header ลักษณะพิเศษของส่วนหัวตาราง

* เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วก็คลิกปุ่ม OK จะปรากฏตาราง ณ ตำแหน่งเซลล์ Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.