This is an old revision of the document!
—-

ลิงก์แบบ Image Map

การทำลิงก์ด้วยภาพ มีส่วนเพิ่มเติมคือ สามารถนำภาพ 1 ภาพมาทำจุดลิงก์ได้มากกว่า 1 จุด เรียกว่า Image Map ซึ่งมีวิธีการทำ ดังนี้

  • คลิกที่ภาพที่ต้องการทำจุดเชื่อมแบบ Image Map
  • ปรากฏเครื่องมือส่วนที่ใช้ทำ Image Map ดังนี้

  • ตั้งชื่อภาพในรายการ Map
  • คลิกเลือกรูปแบบของพื้นที่จุดลิงก์ มีให้เลือกแบบสี่เหลี่ยม, แบบวงกลม, แบบรูปอิสระ
  • นำเมาส์มาสร้างพื้นที่ตามที่ต้องการ กรณีที่เลือกการสร้างแบบรูปอิสระ หากต้องการหยุดการสร้างพื้นที่ให้ใช้การดับเบิ้ลคลิก

  • หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม =
  • ระบุจุดลิงก์ในบรรทัด Link ตลอดจนรายการอื่นๆ ที่จำเป็น

—-
ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.