This is an old revision of the document!
—-

การลบภาพ

ภาพจาก Panel หรือในเอกสารเว็บ สามารถลบได้โดยกดปุ่ม = โดยการลบจาก Panel โปรแกรมจะตรวจสอบว่ามีการใช้ภาพในไฟล์อื่นหรือไม่ และแสดงความเตือนกรณีที่มีการใช้ภาพ เพื่อป้องกันปัญหาจุดเชื่อมภาพผิดพลาด


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.