Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web-design:wd064 2009/12/10 23:32 web-design:wd064 2010/04/03 22:54 current
Line 2: Line 2:
รายการ เป็นเนื้อหารูปแบบหนึ่ง สามารถกำหนดได้หลายลักษณะ ที่มักจะใช้ได้แก่ รายการแบบเลขข้อ (Numbering) และรายการแบบสัญลักษณ์ข้อ หรือที่เรียกว่า Bullet โปรแกรมได้เตรียมปุ่มเครื่องมือช่วยในการทำงาน ไว้ดังนี้ รายการ เป็นเนื้อหารูปแบบหนึ่ง สามารถกำหนดได้หลายลักษณะ ที่มักจะใช้ได้แก่ รายการแบบเลขข้อ (Numbering) และรายการแบบสัญลักษณ์ข้อ หรือที่เรียกว่า Bullet โปรแกรมได้เตรียมปุ่มเครื่องมือช่วยในการทำงาน ไว้ดังนี้
-  * การทำเลขข้อ หรือเครื่องหมายหน้าข้อ ให้ใช้ปุ่ม Unordered / Ordered List  +  * การทำเลขข้อ หรือเครื่องหมายหน้าข้อ ให้ใช้ปุ่ม Unordered / Ordered List {{:web-design:image135.png|}}  
-    * ลำดับรายการที่เป็นสัญลักษณ์ข้อ (Bullet) หรือที่เรียกว่า Unordered List ควบคุมด้วยปุ่ม Unordered List    +    * ลำดับรายการที่เป็นสัญลักษณ์ข้อ (Bullet) หรือที่เรียกว่า Unordered List ควบคุมด้วยปุ่ม Unordered List {{:web-design:image137.png|}}  
-    * ลำดับรายการที่เป็นเลขข้อ หรืออักษรลำดับข้อ ที่เรียกว่า Ordered List ควบคุมด้วยปุ่ม Ordered List +    * ลำดับรายการที่เป็นเลขข้อ หรืออักษรลำดับข้อ ที่เรียกว่า Ordered List ควบคุมด้วยปุ่ม Ordered List {{:web-design:image139.png|}}
  * การพิมพ์รายการลักษณะนี้ เริ่มด้วยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ จากนั้นให้พิมพ์เนื้อหา เมื่อต้องการขึ้นหัวข้อใหม่ หรือรายการใหม่ ก็ใช้การกดปุ่ม E หากต้องการสิ้นสุดการพิมพ์ให้กดปุ่ม E ให้ผ่านไป 1 รายการ แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือซ้ำเพื่อจบการทำงาน   * การพิมพ์รายการลักษณะนี้ เริ่มด้วยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ จากนั้นให้พิมพ์เนื้อหา เมื่อต้องการขึ้นหัวข้อใหม่ หรือรายการใหม่ ก็ใช้การกดปุ่ม E หากต้องการสิ้นสุดการพิมพ์ให้กดปุ่ม E ให้ผ่านไป 1 รายการ แล้วคลิกปุ่มเครื่องมือซ้ำเพื่อจบการทำงาน
-  * รายการที่กำหนด สามารถควบคุมระดับความสำคัญ หรือ Level ของรายการได้ โดยใช้ปุ่ม Text Outdent / Text Indent   ปกติจะมีค่าระดับความสำคัญอยู่ 3 ระดับ  +  * รายการที่กำหนด สามารถควบคุมระดับความสำคัญ หรือ Level ของรายการได้ โดยใช้ปุ่ม Text Outdent / Text Indent {{:web-design:image141.png|}}  ปกติจะมีค่าระดับความสำคัญอยู่ 3 ระดับ  
-ปรับแต่งเนื้อหาแบบรายการ+ 
 +===== ปรับแต่งเนื้อหาแบบรายการ ===== 
โดยปกติเมื่อกำหนดเนื้อหาแบบรายการรูปแบบ Unordered โปรแกรมจะให้ค่าเริ่มต้นสัญลักษณ์เป็นจุดกลมสีดำทึบสำหรับ Level ที่ 1, จุดกลมโปร่งสำหรับ Level ที่ 2 และสี่เหลี่ยมทึบสำหรับ Level ที่ 3 แต่ผู้พัฒนาสามารถควบคุมปรับเปลี่ยนได้ เช่นเดียวกับเนื้อหารายการแบบ ordered สามารถกำหนดให้แสดงได้ทั้งแบบเลขข้อ หรือตัวอักษร A – Z หรือเลขโรมัน เป็นต้น โดยปกติเมื่อกำหนดเนื้อหาแบบรายการรูปแบบ Unordered โปรแกรมจะให้ค่าเริ่มต้นสัญลักษณ์เป็นจุดกลมสีดำทึบสำหรับ Level ที่ 1, จุดกลมโปร่งสำหรับ Level ที่ 2 และสี่เหลี่ยมทึบสำหรับ Level ที่ 3 แต่ผู้พัฒนาสามารถควบคุมปรับเปลี่ยนได้ เช่นเดียวกับเนื้อหารายการแบบ ordered สามารถกำหนดให้แสดงได้ทั้งแบบเลขข้อ หรือตัวอักษร A – Z หรือเลขโรมัน เป็นต้น
แต่งรายการแบบ Unordered แต่งรายการแบบ Unordered
  * คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบสัญลักษณ์ (ไม่ต้องทำแถบสี)   * คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบสัญลักษณ์ (ไม่ต้องทำแถบสี)
-  * คลิกปุ่ม List Item   จากแถบ Properties +  * คลิกปุ่ม List Item {{:web-design:image143.png|}}  จากแถบ Properties
  * ปรากฏกรอบทำงานของ List Item ดังนี้   * ปรากฏกรอบทำงานของ List Item ดังนี้
- + 
 +{{:web-design:image145.png|}} 
  * หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของรายการ ก็คลิกเลือกจาก List Type   * หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของรายการ ก็คลิกเลือกจาก List Type
  * หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ ก็คลิกเลือกจาก Style   * หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ ก็คลิกเลือกจาก Style
-ปรับแต่งรายการแบบ Ordered + 
 +===== ปรับแต่งรายการแบบ Ordered ===== 
  * คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบสัญลักษณ์ (ไม่ต้องทำแถบสี)   * คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบสัญลักษณ์ (ไม่ต้องทำแถบสี)
-  * คลิกปุ่ม List Item   จากแถบ Properties +  * คลิกปุ่ม List Item {{:web-design:image143.png|}} จากแถบ Properties
  * เลือกรูปแบบรายการ จากรายการ List Type   * เลือกรูปแบบรายการ จากรายการ List Type
  * เปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์จาก Style ได้แก่   * เปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์จาก Style ได้แก่
Line 28: Line 34:
  * กำหนดค่าเริ่มต้นจากรายการ Start Count โดยใส่เป็นค่าตัวเลข เช่น หากต้องการใช้สัญลักษณ์เป็น A – Z แต่ต้องการให้ลำดับเริ่มต้นที่ตัวอักษร H ก็ให้ระบุค่าตัวเลขเป็น 8 (เนื่องจากตัวอักษร H อยู่ลำดับที่ 8 ของอักษรภาษาอังกฤษนั่นเอง)   * กำหนดค่าเริ่มต้นจากรายการ Start Count โดยใส่เป็นค่าตัวเลข เช่น หากต้องการใช้สัญลักษณ์เป็น A – Z แต่ต้องการให้ลำดับเริ่มต้นที่ตัวอักษร H ก็ให้ระบุค่าตัวเลขเป็น 8 (เนื่องจากตัวอักษร H อยู่ลำดับที่ 8 ของอักษรภาษาอังกฤษนั่นเอง)
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>web html}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.