Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web-design:wd063 2009/12/10 23:29 web-design:wd063 2010/04/03 22:54 current
Line 2: Line 2:
คำสั่ง Insert, Date… เป็นคำสั่งใส่วันที่/เวลาปัจจุบันของเครื่อง โดยมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้งาน และถ้าคลิกเลือกรายการ Update automatically on save จะเป็นการปรับปรุงวันที่/เวลาทุกครั้งที่มีการบันทึกไฟล์ คำสั่ง Insert, Date… เป็นคำสั่งใส่วันที่/เวลาปัจจุบันของเครื่อง โดยมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้งาน และถ้าคลิกเลือกรายการ Update automatically on save จะเป็นการปรับปรุงวันที่/เวลาทุกครั้งที่มีการบันทึกไฟล์
- +
{{:web-design:image133.png|}} {{:web-design:image133.png|}}
 +
 +----
 +**ผู้เขียน**
 +  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +
 +{{tag>web html}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.