Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web-design:wd030 2009/12/10 18:54 web-design:wd030 2009/12/10 18:55 current
Line 5: Line 5:
ก่อนโอนข้อมูล จะต้องขอสิทธิ์และพื้นที่จากผู้ดูแลระบบก่อนเสมอ และตลอดจนต้องสอบถามข้อมูลที่จำเป็นในการโอนข้อมูล เช่นชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ์ (Login Name / Account Name), รหัสผ่านของบัญชี (Password) เป็นต้น ก่อนโอนข้อมูล จะต้องขอสิทธิ์และพื้นที่จากผู้ดูแลระบบก่อนเสมอ และตลอดจนต้องสอบถามข้อมูลที่จำเป็นในการโอนข้อมูล เช่นชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ์ (Login Name / Account Name), รหัสผ่านของบัญชี (Password) เป็นต้น
-ตัวอย่างข้อมูลเครื่องบริการเว็บ (Web Server)+**ตัวอย่างข้อมูลเครื่องบริการเว็บ (Web Server)**
| Site Name | abc.com | | Site Name | abc.com |

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.