Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


web-design:wd005 2009/12/10 16:29 web-design:wd005 2009/12/10 16:30 current
Line 6: Line 6:
  * เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อสายแลน (UTP) เข้ากับการ์ดแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์   * เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อสายแลน (UTP) เข้ากับการ์ดแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์
-{{:web-design:image006.png|}} +{{:web-design:image006.png?300|}} 
- +
  * เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบการใช้งาน อาจจะต้องป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน   * เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบการใช้งาน อาจจะต้องป้อนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
  * เมื่อเชื่อมต่อระบบได้แล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที   * เมื่อเชื่อมต่อระบบได้แล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.