View page as slide show

กระบวนการดำเนินงาน Tech / Text Mining

กระบวนการดำเนินงาน Tech / Text Mining มีอยู่ 9 ขั้นตอน คือ

กระบวนการดำเนินงาน Tech / Text Mining

ขั้นตอนที่ 1 การระบุเรื่องที่สนใจต้องการวิเคราะห์ (Issue Identification)

การวิเคราะห์ เรื่องที่สนใจ ตัวอย่างสนใจเทคโนโลยีเรื่อง Air Bag ต้องการทราบสถานภาพนักวิจัย ผู้นำ สถาบันที่เข้มแข็ง คู่แข่งขัน ช่วงเวลา เทคโนโลยีรอง และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูล(Selection of Information Sources)

แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการมีอยู่มากมาย ทั้งที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิกและแหล่งฟรี ควรมีความเข้าใจอย่างดีในแต่ละแหล่งข้อมูล เพื่อให้เป็นข้อมูลดิบที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์

ตัวอย่าง

  • ฐานข้อมูลวิชาการสาขาการแพทย์+เทคโนโลยีชีวภาพ PubmedMedline (Free/Open Access)
  • ฐานข้อมูลวิชาการสาขาอิเล็กทรอนิกสืและคอมพิวเตอร์ IEEEXplore (Subscription)
  • ฐานข้อมูลสหสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีข้อมูลการอ้างอิง ISI: Web of Science (Subscription)
  • ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ Elsevier:ScienceDirect (Subscription) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 การสืบค้น / ค้นคืนข้อมูลออนไลน์ (Search Refinement & Data Retrieval)

ควรมีความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์ในการสืบค้นในแต่ละฐานข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลการสืบค้นถูกต้องที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบเพื่อขจัดข้อมูลที่ผิดออก (Data Cleaning)

โดยปกติในข้อมูลดิบมักมีข้อมูลที่ผิดพลาดปนเข้ามาด้วย ฉะนั้นจำเป็นต้องมีขบวนการนี้ ตัวอย่างเช่น การลบข้อมูลที่ซ้ำกันออก การจัดข้อมูลกลุ่มย่อย (group) เฉพาะที่สนใจ การนำรวมข้อมูลจากต่างฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 5 การประมวลผล / วิเคราะห์เบื้องต้น (Basic Analyses)

การวิเคราะห์แบบสำรวจภาพรวม (Exploratory Analyses) เป็นการนับจำนวนของเขตข้อมูล ทั้งหมดในข้อมูลดิบออกมา ตัวอย่าง จำนวนข้อมูลดิบ จำนวนชื่อผู้แต่ง จำนวนรายชื่อหน่วยงาน จำนวนรายชื่อผู้แต่ง ฯลฯ

การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับ (Producing List) เป็นการวิเคราะห์ในแต่ละเขตข้อมูลที่สนใจ เพื่อให้ประมวลผลหาลำดับสูงสุดไล่เรียงลงมา ด้วยการสร้างรายการ (List)

การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ ของ 2 เขตข้อมูล (Matrices) คือ การนำ list 2 รายการ มาไขว้กัน เพื่อให้เห็นภาพ ลักษณะ 2D ตัวอย่างเช่น คำสำคัญ ในบทความ X ปี แสดงให้ทราบถึงช่วงเวลาที่คำสำคัญนั้นเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 การประมวลผล / วิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Analyses)

เป็นการประมวลผลขั้นสูงเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ เป็นลักษณะ Knowledge Network เครือข่ายของความรู้ และ Mapping แผนที่ลักษณะความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 7 การนำเสนอตัวแทนผลการวิเคราะห์ (Representation)

เป็นการเลือกรูปแบบการนำเสนอ เช่น ตาราง กราฟ ที่แสดงผลแนวโน้มของเทคโนโลยี เจ้าของสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ ให้เข้าใจง่าย

ขั้นตอนที่ 8 การตีความ (Interpretation)

จำเป็นต้องมีผู้รู้ / เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อทำการตีความให้ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ / เชี่ยวชาญในเรื่องที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อทำการตีความให้ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งเป็นการแปรผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 7 เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีว่าอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรเทคโนโลยี ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ (key player) ผู้ประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีย่อยที่เป็นส่วนประกอบว่าเรื่องใดมีมากน้อยเพียงใด และควรวิจัยและพัฒนาต่อหรือไม่

ขั้นตอนที่ 9 การนำไปใช้ประโยชน์ (Utilization)

เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 8 ไปวางแผน กำหนดนโยบาย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของโลก หรือ ศึกษาต่อยอด จากสถานภาพปัจจุบัน เป็นต้น

ข้อมูลในข้อ 7-9 อ้างอิงจาก ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป + นพวรรณ สงวนสัตย์ นักวิจัย ศว. ผู้ใช้บริการ PatMapจาก STKS)

หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1-6 STKS สามารถดำเนินการเพื่อให้บริการได้ (โดยการระบุคำถาม/คำค้นที่ต้องการสืบค้นจากผู้ใช้บริการ)
ขั้นตอนที่ 7-9 ต้องเป็นบทบาทของนักวิจัย นักวิเคราะห์ ผู้มีความรู้เชิงลึกในเทคโนโลยีนั้นๆ


ผู้เขียน

  1. นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.