การนำเข้าข้อมูล

1) เลือกคำสั่ง File, Import Raw Data File

2) เลือกรูปแบบการนำเข้า เช่น Use Import Wizard

3) เลือกแฟ้มเอกสารข้อมูลดิบที่ต้องการนำเข้า โดยข้อมูลตัวอย่างเลือกได้จาก C:\Program Files\VantagePoint\SampleData

4) เลือกฐานข้อมูลของข้อมูลดิบ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ฐานโดยใช้ปุ่ม Ctrl หากไม่มีฐานข้อมูลที่ตรงกับที่ต้องการสามารถเลือกเพิ่มได้จากรายการ Select New Filtering Directory

5) เลือกฟิลด์ (Field) ที่ต้องการนำเข้า สามารถใช้ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ช่วยในการเลือกได้

6) คลิกปุ่ม Finish และสังเกตผลที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ข้อมูล

จากรายงานผลข้างต้น จะพบว่ามีการนำเข้าข้อมูล 526 รายการจากผู้เขียน 2559 คน และมีการกำหนดบทคัดย่อเพียง 513 ชื่อเรื่อง

จะเห็นได้ว่า VantagePoint สรุปข้อมูลได้รวดเร็วมาก หากไปเปิมแฟ้มข้อมูล insulin-pubmed-2001on.txt ซึ่งนำมาวิเคราะห์จะพบว่าการเข้าไปนับรายการดังข้างต้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนมาก เพราะข้อมูลดิบเก็บอยู่ในลักษณะข้อมูลบรรณานุกรม ดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.