Table of Contents

Detail Windows

พื้นที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่วิเคราะห์ โดยมีโหมดแสดงผล 2 โหมด คือ

  1. List type
  2. Chart type

List Type

การแสดงผลแบบรายการ

จะประกอบด้วย

  • คอลัมน์แรก แสดงค่า co-occurrence จากข้อมูลแสดงว่าผลงานของ Mutoh, Seitaro ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นมี 8 ผลงาน ในขณะที่ผลงานจากประเทศสหรัฐอเมริกามี 13 ผลงานประกอบด้วยผลงานของ Young, Andrew และ Baron, Alain D
  • คอลัมน์ที่ 2 แสดง expectancy arrow
  • คอลัมน์ที่ 3 แสดงชื่อเรื่องจาก co-occurrence

Chart Type

การแสดงผลในรูปแบบกราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.