Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


thai:proverb:word03 2009/05/13 14:32 thai:proverb:word03 2009/05/15 10:50 current
Line 11: Line 11:
-ผลงานสร้างสรรค์โดยนายภาสธร ยาวโนภาส หมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก+ผลงานสร้างสรรค์โดยนายภาสธร ยาวโนภาส 
 +หมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก เพราะมองเห็นกะลาแคบๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเอง เป็นคนมองโลกแคบ ขาดโลกทัศน์ที่กว้างไกล พอเปิดกะลาออกมายังมีสิ่งมากมายที่ต้องเรียนรู้และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.