Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


thai:proverb:suphasitthai66 2012/09/10 06:55 thai:proverb:suphasitthai66 2012/09/10 06:55 current
Line 1: Line 1:
====== ติเรือทั้งโกลน ====== ====== ติเรือทั้งโกลน ======
-เป็นสำนวนหมายความว่า ชิงติงานที่เขาเริ่มทำใหม่ ๆ เสียก่อนที่จะได้เห็นผลงานของเขา หรือเรียกว่า มีปากก็ติพล่อย ๆ โดยไม่รู้ว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไง **”โกลน”** ในสำนวนนี้หมายถึง <fc #ff0000>**ซุง**</fc><fc #ff0000>Red fontcolor</fc> ทั้งต้นที่เขาเอามาเกลาหรือถากตั้งเป็นรูปขึ้นก่อนเพื่อจะต่อเป็นเรือขุด โกลนในชั้นแรกจึงดูไม่ค่อยเป็นรูปร่างดีต่อเมื่อโกลนดีแล้วจึงตบแต่งค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นรูปเรือ+เป็นสำนวนหมายความว่า ชิงติงานที่เขาเริ่มทำใหม่ ๆ เสียก่อนที่จะได้เห็นผลงานของเขา หรือเรียกว่า มีปากก็ติพล่อย ๆ โดยไม่รู้ว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไง **”โกลน”** ในสำนวนนี้หมายถึง <fc #ff0000>**ซุง**</fc> ทั้งต้นที่เขาเอามาเกลาหรือถากตั้งเป็นรูปขึ้นก่อนเพื่อจะต่อเป็นเรือขุด โกลนในชั้นแรกจึงดูไม่ค่อยเป็นรูปร่างดีต่อเมื่อโกลนดีแล้วจึงตบแต่งค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นรูปเรือ
**แหล่งที่มา :** http://www.suphasitthai.com **แหล่งที่มา :** http://www.suphasitthai.com

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.