This is an old revision of the document!
—-

Web Content Accessibility Guideline

มาตรฐานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในเนื้อหาเว็บ

1. ขอบข่าย (Scope)

การออกแบบเว็บไซต์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ครอบคลุมในวงกว้างเพื่อทำให้เนื้อหาของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และให้สอดคล้องกับแนวทางของ World Wide Web Consortium (W3C) จะทำให้คนพิการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คนตาบอด คนสายตาเลือนราง คนหูหนวก หูตึง บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว บกพร่องทางการสื่อสารและการพูด คนที่มีอาการแพ้แสง (ลมชัก) หรือพิการซ้ำซ้อน รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เนื้อหาจากเว็บไซต์ได้มากขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สามารถทดสอบได้ และไม่มีความจำเพาะทางเทคโนโลยี เกณฑ์เหล่านี้จะทำให้เนื้อหาของเว็บไซต์สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยทั่วไปแม้ว่าจะครอบคลุมประเด็นในขอบเขตกว้าง ๆ แต่ก็ได้กล่าวถึงความจำเป็นของคนพิการทุกประเภท และถูกออกแบบมา เพื่อประยุกต์ใช้ได้ทั่วไปกับเทคโนโลยีเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อจะสามารถทดสอบได้โดยการทดสอบแบบอัตโนมัติผสมผสานกับการประเมินของมนุษย์

2. เอกสารอ้างอิง (normative reference)

มาตรฐานการออกแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นี้ ได้อ้างอิงบทความบางส่วนของเอกสารต่อไปนี้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้ควรพิจารณาใช้เอกสารอ้างอิงฉบับล่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับเอกสารอ้างอิงที่มิได้ระบุปีเอาไว้ให้ใช้เอกสารอ้างอิงฉบับล่าสุด

  • Web content Accessibility Guideline 1.0 มาตรฐานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในเนื้อหาเว็บ (WCAG 1.0), W3C http://www.w3.org/TR/WCAG10/
  • Web Content Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0), W3C Working Draft 11 December 2007

3. คำศัพท์และคำจำกัดความ

4. ข้อกำหนด

บุคคลและองค์กรที่ใช้มาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยหลายกลุ่ม ดังนั้นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน จึงได้จัดโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นลำดับชั้น ซึ่งได้แก่ หลักการ แนวทาง และเกณฑ์ความสำเร็จ

  1. หลักการ - เป็นลำดับบนสุด มี 4 ประการ ซึ่งกล่าวถึงหลักการว่าด้วยการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง ซึ่งได้แก่ : รับรู้ได้ ใช้งานได้ เข้าใจได้ และ ยืดหยุ่น
  2. แนวทาง - เป็นลำดับต่อจากหลักการ แนวทางทั้ง 12 ประการ จะกล่าวถึงเป้าหมายพื้นฐาน 12 ประการที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องพยายามบรรลุ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานที่มีความพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเว็บได้มากขึ้น แนวทางเหล่านี้ไม่สามารถทดสอบได้แต่ได้ให้วัตถุประสงค์ที่เป็นกรอบและภาพรวม เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์เข้าใจเกณฑ์ความสำเร็จและนำเทคนิคไปใช้
  3. เกณฑ์ความสำเร็จ - สำหรับแนวทางแต่ละข้อ จะมีเกณฑ์ความสำเร็จที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการนำไปสู่แนวทางแต่ละข้อได้ และเพื่อให้สนองความต้องการของคนหลาย ๆ กลุ่ม และสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป จึงได้มีแบ่งความสอดคล้องเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับ A (ต่ำสุด) ระดับ AA และระดับ AAA (สูงสุด)


ผู้เขียน

  1. สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ​และ​เทคโนโลยีสิ่งอำ​นวย​ความ​สะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  2. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.