คำศัพท์และคำจำกัดความ

ในมาตรฐานฉบับนี้ คำศัพท์ต่างๆ ดังต่อไปนี้จะถูกใช้และมีความหมายดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • เว็บเพจ (Web page) หมายถึง เว็บเพจที่เขียนด้วยภาษา HTML รวมถึงเว็บเพจที่มีความเป็นพลวัต ซึ่งกำลังเริ่มปรากฏให้เห็นทางอินเทอร์เน็ต
 • อักษรย่อ (Abbreviation) หมายถึง รูปย่อของคำ วลี หรือชื่อซึ่งชื่อเต็มดั้งเดิมไม่ได้ถูกปฏิเสธจากองค์กรที่อ้างอิงถึง และซึ่งรูปย่อยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาษา
 • เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) หมายถึง อุปกรณ์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่เป็น เครื่องมือในการเข้าถึง หรือใช้ร่วมกับเครื่องมือในการเข้าถึงที่ใช้กันเป็นหลัก เพื่อทำงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความพิการซึ่งเกินความสามารถของเครื่องมือการเข้าถึงที่ใช้กันเป็นหลัก
 • รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ (Accessibility supported) หมายถึง รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนคุณลักษณะที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ของเบราว์เซอร์ และเครื่องมือการเข้าถึง อื่น ๆ
 • ความคลุมเครือ (Ambiguous) หมายถึง ไม่สามารถบ่งบอกวัตถุประสงค์ได้จากเชื่อมโยงและข้อมูลของเว็บเพจทั้งหมดที่นำเสนอต่อผู้ใช้งานในเวลาเดียวกับเชื่อมโยงนั้น
 • คำบรรยายเสียง (Audio description) หมายถึง คำบรรยายที่เพิ่มเข้าไปในซาวด์แทร็กเพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น
 • กระพริบ (Blink) หมายถึง ภาพที่เปลี่ยนกลับไปกลับมาเพื่อดึงความสนใจ
 • บล็อกข้อความ (Blocks of text) หมายถึง ข้อความที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งประโยค
 • CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart) หมายถึง กลไกอัตโนมัติที่ใช้ทดสอบเพื่อแยกให้ออกว่า มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ กำลังดำเนินกิจกรรมอยู่ มักจะกระทำโดยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ลางเลือนหรือได้ยินจากไฟล์เสียง
 • คำบรรยายแทนเสียง (Caption) หมายถึง ข้อความที่นำเสนอ และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับ สื่อประสม เพื่อให้ได้ทั้งข้อมูลที่เป็นเสียงพูดและที่ไม่ใช่เสียงพูดในรูปของเสียง โดยรวมถึงเสียงประกอบที่มีความหมายและการระบุตัวผู้พูดด้วย
 • การเปลี่ยนแปลงบริบท (Changes of context) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ เครื่องมือการเข้าถึง, มุมมอง, โฟกัส และเนื้อหา ที่เปลี่ยนความหมายของเว็บเพจ
 • ความสอดคล้อง (Conformance) หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทางหรือข้อกำหนดคุณลักษณะ
 • เนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content) หมายถึง สารสนเทศ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะใช้สื่อสารไปยังผู้ใช้งาน โดยใช้ เครื่องมือการเข้าถึง ตลอดจนรหัส หรือภาษากำกับเพิ่มที่บ่งบอก โครงสร้าง การนำเสนอ และปฏิสัมพันธ์ ของเนื้อหา
 • อัตราส่วนความเปรียบต่าง (contrast ratio) หมายถึง ต้องมีอัตรา (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05) โดยที่ L1 เป็น relative luminance ของพื้นหน้าและพื้นหลังส่วนที่มีสีอ่อนกว่าและ L2 เป็น relative luminanceของพื้นหน้าและพื้นหลังส่วนที่มีสีเข้มกว่า
 • สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันเพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพ ความปลอดภัยและทรัพย์สิน
 • คำอธิบายในรูปเสียง (Extended audio description) หมายถึง คำบรรยายเสียงที่สอดแทรกเข้าไปในการนำเสนอโสตทัศน์ ด้วยการหยุดภาพ เพื่อจะได้มีเวลาสอดแทรกคำบรรยาย เทคนิคนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อกำลังจะสูญเสียการรับรู้ของภาพ หากไม่ได้สอดแทรกคำบรรยายเสียงเข้าไป
 • แสงวาบ (Flash) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระดับความสว่างระหว่างสองระดับที่ตรงข้ามกัน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้งานบางคนเกิดอาการลมชักหากแสงวาบมีความสว่าง และอัตราความถี่ในระดับที่เป็นอันตราย
 • ภาษามนุษย์ (Human language) หมายถึง ภาษาที่ใช้พูด เขียน หรือลงนาม (โดยใช้วิธีที่มองเห็นหรือสัมผัสได้) เพื่อใช้สื่อสารกับมนุษย์
 • สำนวน (Idiom) หมายถึง วลีที่ไม่สามารถอนุมานความหมายได้จากคำที่ประกอบกันขึ้นเป็นวลี และไม่สามารถเปลี่ยนคำบางคำในสำนวนนั้นโดยไม่กระทบกับความหมาย
 • ความผิดพลาดในการรับเข้า (Input error) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้งานจัดหามา แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
 • ภาษาเฉพาะวงการ (Jargon) หมายถึง คำที่มีการใช้ในหมู่คนเฉพาะวงการ
 • ส่วนต่อประสานคีย์บอร์ด (Keyboard interface) หมายถึง ส่วนต่อประสานที่ใช้ซอฟท์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานนำเข้าข้อมูลด้วยการเคาะแป้นพิมพ์
 • ลาเบล (Label) หมายถึง ข้อความ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีข้อความทดแทน ซึ่งมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุองค์ประกอบในเนื้อหาของเว็บไซต์
 • จุดประสงค์ของเชื่อมโยง (Link purpose) หมายถึง ลักษณะของผลที่ได้จากการคลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย (Legal commitments) หมายถึง ธุรกรรมที่ทำให้บุคคลเกิดข้อผูกพันหรือผลประโยชน์ทางกฎหมาย
 • เนื้อหาสดที่มีเสียง (Live audio-only) หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสด ซึ่งจะมีแต่เสียง ไม่มีภาพและไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
 • เนื้อหาสดที่เป็นภาพ (Live video-only) หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสด ซึ่งจะมีแต่ภาพ ไม่มีเสียงและไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
 • กลไก (Mechanism) หมายถึง กระบวนการ หรือเทคนิคเพื่อให้บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะอยู่มีให้ไว้อยู่ในเนื้อหาอย่างเห็นได้ชัด หรืออาจจะเรียกใช้งานได้จากแพลตฟอร์ม หรือเครื่องมือการเข้าถึง รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
 • สื่อที่ทดแทนข้อความ (Media alternative to text) หมายถึง สื่อที่ไม่ได้เสนอข้อมูลเพิ่มขึ้นไปมากกว่าที่เสนอไว้แล้วด้วยข้อความ (ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือผ่านสิ่งที่ทดแทนข้อความ)
 • ชื่อ (Name) หมายถึง ข้อความซึ่งสามารถใช้ซอฟท์แวร์ระบุผู้ใช้งานจากองค์ประกอบที่อยู่ในเนื้อหา ซึ่งจะถูกซ่อนไว้และจะทำให้ปรากฏได้ โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่ลาเบล จะปรากฏให้ผู้ใช้งานทุกคนทราบ ชื่อ และคำอธิบายข้อความจะเป็นสิ่งเดียวกัน
 • เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ (Non-text content) หมายถึง เนื้อหาใดก็ตามที่ไม่ใช่ชุดของอักขระที่เรียงต่อกัน ซึ่งสามารถจะกำหนดได้ด้วยโปรแกรม หรือลำดับที่ใช้เรียงนั้นไม่ได้บ่งบอกว่ามีลักษณะของภาษามนุษย์
 • ขั้นตอนการทำงาน (Process) หมายถึง การทำงานของผู้ใช้งานที่เรียงต่อกันชุด โดยงานแต่ละส่วนล้วนจำเป็นในการทำให้กิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 • กำหนดด้วยโปรแกรม (Programmatically determinable) หมายถึง การกำหนดด้วยซอฟท์แวร์จากข้อมูลที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ จัดทำไว้ด้วยวิธีการที่ เครื่องมือการเข้าถึงต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถดึงออกมา และนำเสนอให้แก่ผู้ใช้งานในแบบต่างๆ ได้
 • เหตุการณ์เวลาจริง (Real-time event) หมายถึง เหตุการณ์ที่ ก) ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่คนกำลังดูอยู่ และ ข) ไม่ได้สร้างจากเนื้อหาทั้งหมด เช่น การถ่ายทอดการแสดงสดผ่านเว็บไซต์ (เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่เข้าชม และไม่ได้มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า)
 • ค่าความสว่าง (Relative luminance) หมายถึง ความสว่างที่มองเห็นได้ของจุดใด ๆ ซึ่งค่าปกติอยู่ที่ 0 เมื่อเป็นสีดำ และ 1 สำหรับสีขาวที่สุดนิยามความสว่างของ มาตรฐานสี RGB คือ L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B โดยกำหนดค่าของ R (สีแดง), G (สีเขียว) และ B (สีน้ำเงิน)
 • บทบาท (Role) หมายถึง ข้อความหรือตัวเลขที่ซอฟต์แวร์ใช้ในการระบุหน้าที่ขององค์ประกอบที่อยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น ตัวเลขที่ระบุว่าภาพจะทำหน้าที่เชื่อมโยงหลายมิติ หรือปุ่มคำสั่ง หรือกล่องตัวเลือก
 • ภาษามือ (sign language) หมายถึง ภาษาที่ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของมือ และแขน การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า หรือการวางท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย สำหรับคนพิการทางการได้ยิน
 • ซิงโครไนซ์ มีเดีย (Synchronized media) หมายถึง เสียงหรือภาพที่สอดประสานกับรูปแบบอื่นของการนำเสนอข้อมูล และ/หรือ กับองค์ประกอบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลา
 • ข้อความทดแทน (Text alternative) หมายถึง ข้อความที่กำหนดโดยโปรแกรม ซึ่งใช้ทดแทนเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ หรือ ข้อความที่ใช้นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความและถูกอ้างอิงจากข้อความที่ กำหนดโดยโปรแกรม
 • เครื่องมือเข้าถึง (User agent) หมายถึง ซอฟท์แวร์ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเว็บให้กับผู้ใช้งานPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.