Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


storm 2009/05/16 12:42 storm 2009/05/16 12:44 current
Line 90: Line 90:
| Etau  | เอตาว  | เมฆพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palau)]  | สหรัฐอเมริกา | | Etau  | เอตาว  | เมฆพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palau)]  | สหรัฐอเมริกา |
| Vamco  | หว่ามก๋อ  | ชื่อแม่น้ำในภาคใต้ของเวียดนาม  | เวียดนาม | | Vamco  | หว่ามก๋อ  | ชื่อแม่น้ำในภาคใต้ของเวียดนาม  | เวียดนาม |
-| Krovann  | กรอวาญ  | ชื่อต้นไม้  | กัมพูชา +| Krovann  | กรอวาญ  | ชื่อต้นไม้ น่าจะหมายถึงกระวาน | กัมพูชา |
-| (กระวาน) |+
| Dujuan  | ตู้เจี้ยน  | ชื่อไม้ดอก  | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | Dujuan  | ตู้เจี้ยน  | ชื่อไม้ดอก  | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| Maemi  | เมมิ  | สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อน เมื่อเวลาเกิดพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ประเทศเกาหลี  | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  | | Maemi  | เมมิ  | สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อน เมื่อเวลาเกิดพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ประเทศเกาหลี  | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  |

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.