Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


storm 2009/05/16 12:41 storm 2009/05/16 12:44 current
Line 90: Line 90:
| Etau  | เอตาว  | เมฆพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palau)]  | สหรัฐอเมริกา | | Etau  | เอตาว  | เมฆพายุ [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา (Palau)]  | สหรัฐอเมริกา |
| Vamco  | หว่ามก๋อ  | ชื่อแม่น้ำในภาคใต้ของเวียดนาม  | เวียดนาม | | Vamco  | หว่ามก๋อ  | ชื่อแม่น้ำในภาคใต้ของเวียดนาม  | เวียดนาม |
-| Krovann  | กรอวาญ  | ชื่อต้นไม้  | กัมพูชา +| Krovann  | กรอวาญ  | ชื่อต้นไม้ น่าจะหมายถึงกระวาน | กัมพูชา |
-| (กระวาน) |+
| Dujuan  | ตู้เจี้ยน  | ชื่อไม้ดอก  | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | Dujuan  | ตู้เจี้ยน  | ชื่อไม้ดอก  | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
-| Maemi  | เมมิ  | สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อน | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  +| Maemi  | เมมิ  | สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อน เมื่อเวลาเกิดพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ประเทศเกาหลี  | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  |
-| เมื่อเวลาเกิดพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ประเทศเกาหลี |+
| Choi-wan  | ฉอยหวั่น  | เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม  | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | Choi-wan  | ฉอยหวั่น  | เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม  | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) |
| Koppu  | คอบปุ  | ปล่องภูเขาไฟ, หลุม หรือแก้ว  | ญี่ปุ่น | | Koppu  | คอบปุ  | ปล่องภูเขาไฟ, หลุม หรือแก้ว  | ญี่ปุ่น |
Line 120: Line 118:
| Aere  | แอรี  |    | สหรัฐอเมริกา | | Aere  | แอรี  |    | สหรัฐอเมริกา |
| Songda  | ซงด่า  | ชื่อแม่น้ำในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  | เวียดนาม | | Songda  | ซงด่า  | ชื่อแม่น้ำในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  | เวียดนาม |
-|    |    |    |  | 
| Sarika  | สาลิกา  | ชื่อนกชนิดหนึ่ง ชอบร้องเพลง  | กัมพูชา | | Sarika  | สาลิกา  | ชื่อนกชนิดหนึ่ง ชอบร้องเพลง  | กัมพูชา |
| Haima  | ไหหม่า  | ม้าน้ำ  | สาธารณรัฐประชาชนจีน | | Haima  | ไหหม่า  | ม้าน้ำ  | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
-| Meari  | มิอะริ  | เสียงสะท้อน(หมายถึง ทันทีที่เกิดพายุไต้ฝุ่น คำประกาศแจ้งของคณะกรรมการไต้ฝุ่น | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี +| Meari  | มิอะริ  | เสียงสะท้อน(หมายถึง ทันทีที่เกิดพายุไต้ฝุ่น คำประกาศแจ้งของคณะกรรมการไต้ฝุ่น ก็จะสะท้อนก้องไปสู่ประเทศสมาชิก)  | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี |
-| ก็จะสะท้อนก้องไปสู่ประเทศสมาชิก) |+
| Ma-on  | หมาง้อน  | อานม้า  | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) | | Ma-on  | หมาง้อน  | อานม้า  | ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) |
| Tokage  | โทะคาเงะ  | สัตว์เลื้อยคลาน พวกจิ้งจก ตุ๊กแก  | ญี่ปุ่น | | Tokage  | โทะคาเงะ  | สัตว์เลื้อยคลาน พวกจิ้งจก ตุ๊กแก  | ญี่ปุ่น |

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.