Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


stks-km:water 2009/05/16 22:57 stks-km:water 2009/05/17 22:31 current
Line 1: Line 1:
-====== น้ำเพื่อชีวิต ======+====== น้ำเพื่อชีวิต ... น้ำคือชีวิต======
//บทความนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์// //บทความนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์//
 +
 +
 +|  {{http://www.chaipat.or.th/chaipat/templates/ja_antares/images/header/header-01.jpg?550}}  |
 +|  {{  http://weather.is.kochi-u.ac.jp/QL/00Latest.jpg?480  |ภาพถ่ายจากดาวเทียม MTSAT เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา รับจากมหาวิทยาลัยโคชิ ประเทศญี่ปุ่น คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย เป็นการแสดงภาวะอากาศที่มองด้วยตัวรับคลื่นในย่าน infrared}}  |
 +^  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเปรียบว่า น้ำ คือ //ชีวิต// แล้วชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร หากในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้ เราไม่มีน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภค เพราะ ฉะนั้น นับตั้งแต่วันนี้ เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาน้ำ ไม่ใช่เพื่อใครที่ไหน แต่เพื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ เพื่อตัวเราและลูกหลานของเรา นั่นเอง  ^
 +^  "... น้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้น ยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว ไปแยกแยะตัวเลข เหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอน น้ำนั้นน่ะ ในโลกมีมาก แล้วที่ใช้จริงๆ มันเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของน้ำที่มีอยู่ อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเอง..."  ^
 +//ที่มา: [[http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=70| มูลนิธิชัยพัฒนา]]//
\\ \\
-{{  http://weather.is.kochi-u.ac.jp/QL/00Latest.jpg?480   |ภาพปัจจุบันของโลก ถ่ายจากดาวเทียม MTSAT เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา รับจากมหาวิทยาลัยโคชิ ประเทศญี่ปุ่น คลิ๊กเพื่อชมถาพขยาย}}+บทความนี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรวมรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ "ทรัพยากรน้ำ" ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนไทยทั้งประเทศ และในเวลาเดียวกัน ก็จะทำให้เราทราบว่า เทคโนโลยี มีความสำคัญมาก ต่อการจัดการน้ำให้ได้ผล  ความสำเร็จของการจัดการน้ำ วัีดได้จากความสุขสบายของประชาชนในชาติ  เมื่อใดที่เรามีปัญหาน้ำแล้ง หรือน้ำท่วม หรือเกิดพายุ (ไต้ฝุ่น ไซโคลน พายุโซนร้อน พายุฝน พายุหมุน ฯลฯ) หรือดินถล่ม โคลนถล่ม เมื่อนั้น กล่าวได้ว่า ส่วนหนึ่ง เกิดจากปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การตัดไม่ทำลายป่าจนไม่มีต้นไม้รักษาความชุ่มชื้นของดิน ไม่มีรากไม้คอยยึดให้ดินแขํงแรง ไม่มีการสร้างออกซิเจน  ไม่มีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่มีอาหารจะรับประทาน  เมื่อนั้น ถือได้ว่าเรามีความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำในอดีตที่ผ่านมา แม้จะมีหน่วยงานต่างๆมากมาย (ประมาณ ๓๐ แห่ง) ทำหน้าที่เหล่านี้อยู่ หน่วยงานต่างๆจำเป็นต้องมีพัฒนาการด้านความรู้ เพื่อให้สามารถทำงานประสานกันในเชิงรุก และหาทางป้องกันให้มากขึ้น ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด และเมือ่ถึงจุดนั้นแล้ว ข่าวน้ำท่วม ดินถล่ม ฯลฯ คงจะลดน้อยลง และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัย ก็จะลดลง 
 + 
 +สวทช. (โดยเนคเทค) เคยนำเสนอบทความนี้ในเว็บเฉลิมพระเกียรติ [[http://technology.thai.net/2002-water/index.php | technology.thai.net ]] เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และบทความนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมปรับปรุงเนื้อหาของบทความเดิมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น   
 + 
 +//ท่านที่มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับน้ำ อาจศึกษาเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งได้ ที่   [[http://thaiwater.net|เว็บของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร]]  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี//  
===== น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...ชีวิตทุกชีวิตต้องอาศัยน้ำเพื่อดำรงชีวิต... ===== ===== น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...ชีวิตทุกชีวิตต้องอาศัยน้ำเพื่อดำรงชีวิต... =====
Line 79: Line 91:
===== ปริมาณการใช้น้ำจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและครัวเรือน ===== ===== ปริมาณการใช้น้ำจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและครัวเรือน =====
-\\+
ภาคการเกษตรมีการใช้น้ำจืดสูงสุด ในสหรัฐอเมริกามีการใช้น้ำถึง 49% ของปริมาณน้ำจืดทั้งหมดและในจำนวนนี้ 85% ถูกใช้เพื่อผ่านระบบชลประทาน ในเอเซียและอัฟริกา ประมาณ 85-90% ของน้ำใช้ในการเกษตร ภาคการเกษตรมีการใช้น้ำจืดสูงสุด ในสหรัฐอเมริกามีการใช้น้ำถึง 49% ของปริมาณน้ำจืดทั้งหมดและในจำนวนนี้ 85% ถูกใช้เพื่อผ่านระบบชลประทาน ในเอเซียและอัฟริกา ประมาณ 85-90% ของน้ำใช้ในการเกษตร
Line 86: Line 98:
ส่วนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มว่าคนในประเทศพัฒนาบริโภาคน้ำมากกว่าคนในประเทศกำลังพัฒนา(500-800 ลิตรต่อวันเทียบกับ 60-150 ลิตรต่อวัน)  ส่วนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มว่าคนในประเทศพัฒนาบริโภาคน้ำมากกว่าคนในประเทศกำลังพัฒนา(500-800 ลิตรต่อวันเทียบกับ 60-150 ลิตรต่อวัน) 
\\ \\
-|  || + 
-|  {{http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/images/10-freshwater-sectorsM.jpg?400|การใช้น้ำจืดของชาวโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แยกตามประเภทของการนำไปใช้งาน}}  |    {{http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/images/09-wateruse-sector.jpg?550| การใช้น้ำจืดของชาวโลก แยกตามประเภทของการนำไปใช้งาน}}  {{http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/images/10-freshwater-typo.jpg?550| ประเทศใด ใช้น้ำจืดไปในด้านใดมากที่สุด}}  |+|  {{http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/images/10-freshwater-sectorsM.jpg?400|การใช้น้ำจืดของชาวโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แยกตามประเภทของการนำไปใช้งาน}}  |    {{http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/images/09-wateruse-sector.jpg?550| การใช้น้ำจืดของชาวโลก แยกตามประเภทของการนำไปใช้งาน}}  {{http://www.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/images/10-freshwater-typo.jpg?500| ประเทศใด ใช้น้ำจืดไปในด้านใดมากที่สุด}}  |
\\ \\
Line 178: Line 190:
ประเทศไทย มีระบบ [[WP>Doppler Radar | ดอปเปลอร์เรด้าร์]]  ที่สามารถถ่ายภาพฝนที่กำลังตก และคำนวณปริมาณน้ำฝนในจังหวัดต่างๆ จำนวน ๒๔ สถานี ดำเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ๒๐ สถานี และโดยสำนักฝนหลวง ๔ สถานี  เครือข่ายของสถานีเรดาร์ จะสามารถถ่ายภาพฝนครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำการสร้างข้อมูลภาพจากเรดาร์ทุกชั่วโมง ข้อมูลจากเรดาร์จะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มฝนและความชื้นในอากาศ ความรุนแรงของกลุ่มฝน และแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่  แม้คนธรรมดา หากดูบ่อยๆ ก็สามารถใช้ภาพเรดาร์ทำนายลักษณะของฝนในตำบลต่างๆได้อย่างขัดเจนและแม่นยำ  ประเทศไทย มีระบบ [[WP>Doppler Radar | ดอปเปลอร์เรด้าร์]]  ที่สามารถถ่ายภาพฝนที่กำลังตก และคำนวณปริมาณน้ำฝนในจังหวัดต่างๆ จำนวน ๒๔ สถานี ดำเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ๒๐ สถานี และโดยสำนักฝนหลวง ๔ สถานี  เครือข่ายของสถานีเรดาร์ จะสามารถถ่ายภาพฝนครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำการสร้างข้อมูลภาพจากเรดาร์ทุกชั่วโมง ข้อมูลจากเรดาร์จะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มฝนและความชื้นในอากาศ ความรุนแรงของกลุ่มฝน และแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่  แม้คนธรรมดา หากดูบ่อยๆ ก็สามารถใช้ภาพเรดาร์ทำนายลักษณะของฝนในตำบลต่างๆได้อย่างขัดเจนและแม่นยำ 
-|      {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/CMI/CMI_lastest.jpg?300}}  |  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/SKN/SKN_lastest.jpg?300}}  | +|      [[http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/CMI/CMI_lastest.html|{{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/CMI/CMI_lastest.jpg?240}}]]   |  [[http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/SKN/SKN_lastest.html|{{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/SKN/SKN_lastest.jpg?240}}]]   | 
-|  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/HHN/HHN_lastest.jpg?300}}  |  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/RYG/RYG_lastest.jpg?300}}  |  +|  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/HHN/HHN_lastest.jpg?240}}  |  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/RYG/RYG_lastest.jpg?240}}  |  
-|  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/SRT/SRT_lastest.jpg?300}}    | . +|  {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/SRT/SRT_lastest.jpg?240}}    |   {{http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/radarImages/SKA/SKA_lastest.jpg?240}} 
- +|ภาพจากข้อมูลเรด้าร์  ทุกภาพสามารถคลิ๊กเพื่อไปชมภาพเต็ม พร้อมอ่านข้อมูลเวลาที่มีการตรวจสอบด้วยเรด้าร์ (ภาพส่วนใหญ่จะใช้เวลามาตรฐานกรีนิช คือ UTZ หรือ GMT)  แถวบนจากซ้าย สถานีเชียงใหม่ สถานีสกลนคร  แถวกลางจากซ้าย สถานีหัวหิน  สถานีระยอง  แถวล่าง สถานีสุราษฎร์ธานี และ สถานีสงขลา บริเวณมีสีเขียวคือบริเวณที่มีฝนตกเล็กน้อย สีเหลืองหมายถึงฝกตกปานกลาง สีแดงคือฝนตกหนัก และสีม่วงตกหนักมาก การแปลงเวลา UTZ หรือ GMT เป็นเวลาในประเทศไทย ให้บวก ๗ ชั่วโมง  ||
Line 206: Line 217:
ปกติระบบจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 1 ชม.ยกเว้นสถานีที่มีฝนตกอุปกรณ์จะปรับการส่งข้อมูลเป็นทุกๆ 10 นาที เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลประจำถิ่น (Micro Climate) จึงมีประโยชน์ในพื้นที่ที่สถานีตั้งอยู่โดยใช้ข้อมูลประกอบกับข้อมูลจากเรดาร์และข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศ ปกติระบบจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 1 ชม.ยกเว้นสถานีที่มีฝนตกอุปกรณ์จะปรับการส่งข้อมูลเป็นทุกๆ 10 นาที เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลประจำถิ่น (Micro Climate) จึงมีประโยชน์ในพื้นที่ที่สถานีตั้งอยู่โดยใช้ข้อมูลประกอบกับข้อมูลจากเรดาร์และข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศ
-ท่านที่สนใจ สามารถดูข้อมูลได้จาก http://www.thaiweather.net/Interpolated/ShowImg.php หรือคลิ๊ก +ท่านที่สนใจ สามารถดูข้อมูลได้จาก http://www.thaiweather.net/Interpolated/ShowImg.php หรือคลิ๊กภาพข้างล่าง 
-[[http://www.thaiweather.net/Interpolated/ShowImg.php]]+[[http://www.thaiweather.net/Interpolated/ShowImg.php|{{:stks-km:rain-report-cululative-telemeters.png?400}}]]
\\ \\
Line 218: Line 229:
\\ \\
-==== ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ====+==== ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน ====
-{{:stks-km:egatdam.jpg?300|http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_dam.php}}+[[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_dam.php|{{stks-km:egat-report.png?440}}]]
-เป็นข้อมูลจากเขื่อนทั้ง 16 แห่ง(//ภาคเหนือ 3,ภาคกลาง ตะวันตก 5,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,ภาคใต้ 2//)ภายใต้การดูแลของ กฟภ.ข้อมูลประกอบด้วย+เป็นข้อมูลสรุปรายวัน จากเขื่อน 16 แห่งภายใต้การดูแลของ กฟผ. (//ภาคเหนือ 3,ภาคกลาง ตะวันตก 5,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,ภาคใต้ 2//)ข้อมูลประกอบด้วย
  * ระดับน้ำในเขื่อน   * ระดับน้ำในเขื่อน
  * ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด   * ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด
  * ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง   * ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
  * ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการเกษตรและผลิตไฟฟ้า   * ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการเกษตรและผลิตไฟฟ้า
-ข้อมูลปรับปรุงทุกวัน 
-\\ 
-\\ 
- 
-==== ข้อมูลจากกรมชลประทาน ==== 
-{{:stks-km:riddam.jpg?300|http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html}}+[[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html|{{stks-km:all-big-reservoirs-table.png?440}}]]
-เป็นข้อมูลจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน 31 แห่งในประเทศ(//ภาคเหนือ 5,ภาคกลาง ตะวันตก 5,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,ภาคใต้ 4,ตะวันออก 5//)ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน ข้อมูลประกอบด้วย+ตารางข้อมูลสรุปรายวัน จากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน 31 แห่งในประเทศ(//ภาคเหนือ 5,ภาคกลาง ตะวันตก 5,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,ภาคใต้ 4,ตะวันออก 5//)ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน ข้อมูลประกอบด้วย
  * ความจุของเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ   * ความจุของเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ
  * ปริมาณน้ำในอ่าง   * ปริมาณน้ำในอ่าง
Line 241: Line 247:
  * ปริมาณน้ำที่ระบายออก   * ปริมาณน้ำที่ระบายออก
-{{:stks-km:graphdam.jpg?300|http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_lgraph.php}} +| {{:stks-km:rid-dams.png?300&direct|ภาพตัวอย่างของการรายงานสภาวะน้ำในเขื่อนเทียบกับอดีต โปรดเลือกชื่อเขื่อนที่ท่านต้องการจากทางขวามือ}} |กราฟแสดงข้อมูลปริมาณน้ำของเขื่อนต่างๆที่สำคัญในประเทศไทย บันทึกระดับน้ำในเขื่อนทุกวัน สามารถดูเปรียบเทียบย้อนหลังของแต่ละปีได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ว่าสภาพของปีปัจจุบัน กำลังจะคล้ายกับปีใด และควรจะตัดสินใจปล่่อยน้ำหรือกักน้ำอย่างไร (กล่าวคือ นำสภาพปัจจุบันไปเทียบกับเส้นควบคุม (Rule curve) ในการประเมินสถานการณ์น้ำปัจจุบันเปรียบเทียบกับในอดีต) แล้วจะทำให้เขื่อนมีประโยชน์ที่สุด ทั้งในแง่กันน้ำท่วม และป้องกันน้ำแล้ง  หากไม่ใช้กราฟเหล่านี้ควบคุม ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งจะรุนแรงมาก  - - เลือกชื่อเขื่อนที่ท่านต้องการอ่านข้อมูลในอดีต: [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_lgraph.php?dam_id=1&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนภูมิพล]],  [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_lgraph.php?dam_id=2&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนสิริกิติ์]], [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_lgraph.php?dam_id=21&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนศรีนครินทร์]],  [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_lgraph.php?dam_id=19&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]], [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_lgraph.php?dam_id=22&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนวชิราลงกรณ์]],  [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_lgraph.php?dam_id=10&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนอุบลรัตน์]],  [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_lgraph.php?dam_id=11&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนสิรินธร]], [[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_lgraph.php?dam_id=12&year1=2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,|เขื่อนจุฬาภรณ์]]      |
-\\+
-ข้อมูลปริมาณน้ำของเขื่อนเหล่านี้สามารถดูเปรียบเทียบย้อนหลังได้โดยใช้ Rule curve ในการประเมินสถานการณ์น้ำปัจจุบันเปรียบเทียบกับในอดีต 
-\\ 
\\ \\
===== ข้อมูลสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำหลัก ===== ===== ข้อมูลสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำหลัก =====
-กรมชลประทานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ ที่ประกอบด้วยข้อมูลจากน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำซึ่งนับว่าเป็นต้นทาง ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ข้อมูลจากสถานีอุทกฯ นำมาใช้ในการบูรณาการจัดการน้ำบนระบบแผนที่ ที่เรยกว่า "ผังน้ำ" ข้อมูลที่ได้จะบอกถึงสภาพวะปกติหรือวิกฤติของปริมาณน้ำจากต้นน้ำ ปริมาณน้ำที่เคลื่อนตัวลงสู่ที่ราบต่ำตามทางน้ำ ระยะเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนที่ไปถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องสมารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และสามารถรับมือกับปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์+กรมชลประทานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ ที่ประกอบด้วยข้อมูลจากน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำซึ่งนับว่าเป็นต้นทาง ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ข้อมูลจากสถานีอุทกฯ นำมาใช้ในการบูรณาการจัดการน้ำบนระบบแผนที่ ที่เรียกว่า "ผังน้ำ" ข้อมูลที่ได้จะบอกถึงสภาพวะปกติหรือวิกฤติของปริมาณน้ำจากต้นน้ำ ปริมาณน้ำที่เคลื่อนตัวลงสู่ที่ราบต่ำตามทางน้ำ ระยะเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนที่ไปถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องสมารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และสามารถรับมือกับปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
-{{:stks-km:ch.jpg?300 |http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_flood.php}} 
-ผังน้ำตัวอย่างเป็นผังการจัดการน้ำของลุ่มเจ้าพระยาที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตั้งแต่ข้อมูลน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำในแต่ละสถานีวัดในลุ่มน้ำ ระดับน้ำและความสูงของตลิ่งในเส้นทางน้ำ และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาอื่นๆ +[[http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_flood.php|{{:stks-km:chaophraya.png?500}}]] 
-\\+ 
 + 
 +ผังน้ำตัวอย่างเป็นผังการจัดการน้ำของลุ่มเจ้าพระยาที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตั้งแต่ข้อมูลน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำในแต่ละสถานีวัดในลุ่มน้ำ ระดับน้ำและความสูงของตลิ่งในเส้นทางน้ำ และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาอื่นๆ ข้อมูลเป็นการสรุปรายวัน
\\ \\
 +
===== การบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ ===== ===== การบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ =====
Line 263: Line 268:
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
-[[http://www.thaiwater.net/current/nan_jul51.html |{{:stks-km:fs6.jpg?300}}]]+[[http://www.thaiwater.net/current/nan_jul51.html |{{stks-km:nan-flood-pictures.png?600}}]]
เริ่มจากการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อดูกลุ่มเมฆและความชื้นที่ปกคลุมประเทศไทย แผนที่อากาศที่แสดงหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีอิทธิพลต่อปริมาณฝนในพื้นที่ใกล้เคียง ภาพจากเรดาร์ตรวจฝนที่แสดงกลุ่มฝนและปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ ภาพแสดงปรมาณฝนสะสมจากข้อมูลดาวเทียมของกองทัพเรือสหรัฐ ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลฝนเฉพาะพื้นที่จากระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ข้อมูลเหล่านี้ประกอบกันให้อธิบายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มจากการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อดูกลุ่มเมฆและความชื้นที่ปกคลุมประเทศไทย แผนที่อากาศที่แสดงหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีอิทธิพลต่อปริมาณฝนในพื้นที่ใกล้เคียง ภาพจากเรดาร์ตรวจฝนที่แสดงกลุ่มฝนและปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ ภาพแสดงปรมาณฝนสะสมจากข้อมูลดาวเทียมของกองทัพเรือสหรัฐ ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลฝนเฉพาะพื้นที่จากระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ข้อมูลเหล่านี้ประกอบกันให้อธิบายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Line 317: Line 322:
-{{tag>น้ำ การจัดการน้ำ water water management}}  +{{tag>น้ำ การจัดการน้ำ water management ชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ำเพื่อชีวิต น้ำคือชีวิต เขื่อน พายุ โทรมาตร กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร พยากรณ์อากาศ}} 

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.