This is an old revision of the document!
—-

ข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ STKS

ตารางช่วยวิเคราะห์

ลำดับที่

รายการ

ตัวอย่าง/ข้อมูลสนับสนุน

หมายเหตุ

มาตรฐานการตั้งชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร

ชื่อไฟล์ทุกฟอร์แมตให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ห้องสมุดดิจิทัล.odt ผิด

digital-library.odt ถูก

 

ให้ใช้ตัวอักษรและตัวเลข โดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ยกเว้น . และ – เท่านั้น ( ไม่ใช้ space และ underscore “_” เพราะจะสร้างปัญหาเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ URL)

digital_library.odt ผิด

digital-library.odt ถูก

 

ควรเป็นคำที่สื่อความหมายสำหรับ
Search Engine

dl.odt ผิด

digital-library.odt ถูก

 

มาตรฐานการทางเทคนิค

กำหนด Title ของเอกสารเว็บด้วยแท็ก <title>…</title> ให้ถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ภาษาอังกฤษนำ สามารถใช้ภาษาไทยตามได้

ใช้เป็นส่วนสำคัญสำหรับ Search Engine

 

Title หลักของเว็บไซต์

 

 

Title ของหน้าเว็บเอกสารย่อย

 

แบ่งว่ามีเอกสารย่อยอีกหมวด แต่ละหมวดควรใช้ title อะไร

กำหนดคีย์เวิร์ดให้กับเอกสาร ด้วยแท็ก < META name="keywords" content=" คีย์เวิร์ดสำหรับโฮมเพจ"> โดยกำหนดได้มากถึง 100 คำ

ใช้เป็นส่วนสำคัญสำหรับ Search Engine

 

Keyword หลักของเว็บไซต์

 

 

Keyword ของหน้าเว็บเอกสารย่อย

 

 

แบ่งว่ามีเอกสารย่อยอีกหมวด
แต่ละหมวดควรใช้ keyword อะไร

กำหนดคำอธิบายให้กับเอกสาร ด้วยแท็ก < META name="description" content=" คำอธิบาย">

ใช้เป็นส่วนสำคัญสำหรับ Search Engine

 

Description หลักของเว็บไซต์

 

 

Description ของหน้าเว็บเอกสารย่อย

 

 

แบ่งว่ามีเอกสารย่อยอีกหมวด
แต่ละหมวดควรใช้ Description อะไร

เอกสาร HTML ทุกหน้าจะต้องกำหนดชุดของตัวอักษร (Character Set) เป็น TIS- 620 ด้วยคำสั่ง < META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=TIS- 620">

เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนด W3C

 

แบบอักษรที่ใช้ในเอกสารเว็บ ต้องเป็นชุดฟอนต์ดังนี้ Tahome, “MS Sans Serif”, Thonburi

เพื่อให้สนับสนุนการปรับขนาดฟอนต์จาก
เว็บเบราว์เซอร์โดยอักษรไม่แตก

 

กำหนดคำอธิบายที่สื่อความหมายได้ชัดเจนด้วยแอทริบิวต์ ALT ไว้ภายในแท็ก
<img ...>

ใช้เป็นส่วนสำคัญสำหรับ Search Engine และเป็นข้อมูลสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ในการแสดงผลกรณีที่มีปัญหาการแสดงภาพ

 

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Plug-ins ที่ใช้กับเว็บให้ละเอียดและครบถ้วน

 

 

กำหนด Template มาตรฐานสำหรับการแสดงผลเนื้อหาในหมวดต่างๆ

 

ควรออกแบบ Template สำหรับเอกสารแต่ละหมวด

แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

 

 

ติด Truehits แยกประเภทหน้าเอกสาร

 

 Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.