Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


standard:thai-gov-typing 2010/12/17 20:59 standard:thai-gov-typing 2010/12/18 08:18 current
Line 16: Line 16:
  * [[word2007:measurement-unit-setup|การตั้งหน่วยไม้บรรทัดของ Microsoft Office Word 2007]]   * [[word2007:measurement-unit-setup|การตั้งหน่วยไม้บรรทัดของ Microsoft Office Word 2007]]
  * [[openoffice:line-spacing|การตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าหรือ Single]] ใน OpenOffice.org Writer   * [[openoffice:line-spacing|การตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าหรือ Single]] ใน OpenOffice.org Writer
 +  * [[word2007:linespacing|การตั้งระยะบรรทัด 1 เท่าหรือ Single]] ใน Microsoft Office Word 2007
 +  * [[openoffice:paragraph-spacing|การตั้งระยะพากราฟแบบเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์]] ใน OpenOffice.org Writer
 +  * [[word2007:paragraphspacing|การตั้งระยะพากราฟแบบเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์]] ใน Microsoft Office Word 2007
 +  * [[word2007:embed-font|การบันทึกแฟ้มเอกสารของ Microsoft Office Word 2007 พร้อมกับฝังฟอนต์]]
 +==== ปัญหาการฝังฟอนต์ในเอกสาร OpenOffice.org ====
 +เนื่องจาก OpenOffice.org ยังไม่มีคำสั่งฝังฟอนต์ - Embed Font ดังนั้นในการส่งเอกสารที่ใช้ฟอนต์พิเศษ เช่น ไทยสารบรรณ ควรมีข้อความกำกับให้ผู้รับทราบการใช้ฟอนต์ การดาวน์โหลด และการติดตั้งฟอนต์ก่อนการเปิดแก้ไขหรือพิมพ์เอกสาร ดังนี้
 +
 +
 +  เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด
 +  วิธีการติดตั้งได้ที่  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.