การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) จำนวน 13 รูปแบบตัวพิมพ์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 8 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคำอธิบายการพิมพ์การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ดังรายละเอียด นั้น เพื่อให้การใช้งานสำหรับโปรแกรมการพิมพ์ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ขอนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ปัญหาการฝังฟอนต์ในเอกสาร OpenOffice.org

เนื่องจาก OpenOffice.org ยังไม่มีคำสั่งฝังฟอนต์ - Embed Font ดังนั้นในการส่งเอกสารที่ใช้ฟอนต์พิเศษ เช่น ไทยสารบรรณ ควรมีข้อความกำกับให้ผู้รับทราบการใช้ฟอนต์ การดาวน์โหลด และการติดตั้งฟอนต์ก่อนการเปิดแก้ไขหรือพิมพ์เอกสาร ดังนี้

เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด  
วิธีการติดตั้งได้ที่   http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts 

ที่มา

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.