Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


standard:search-metadata 2010/02/17 21:46 standard:search-metadata 2010/04/14 22:07 current
Line 17: Line 17:
โดยสามารถระบุประเภทเอกสารในรายการ All or part of the file name และไดร์ฟกับโฟลเดอร์ได้ที่รายการ Look in เมื่อคลิกปุ่ม Search โปรแกรมจะนำคำค้นดังกล่าวไปสืบค้นจาก Metadata ที่ฝังในเอกสารดิจิทัล และปรากฏผล ดังนี้ โดยสามารถระบุประเภทเอกสารในรายการ All or part of the file name และไดร์ฟกับโฟลเดอร์ได้ที่รายการ Look in เมื่อคลิกปุ่ม Search โปรแกรมจะนำคำค้นดังกล่าวไปสืบค้นจาก Metadata ที่ฝังในเอกสารดิจิทัล และปรากฏผล ดังนี้
 +
 +{{:standard:search-windows4.png|ผลลัพธ์การสืบค้น}}
===== การสืบค้นด้วยคำสั่ง File Search ของ Microsoft Office ===== ===== การสืบค้นด้วยคำสั่ง File Search ของ Microsoft Office =====
Line 26: Line 28:
จะปรากฏแผงควบคุมการสืบค้น ดังนี้ จะปรากฏแผงควบคุมการสืบค้น ดังนี้
 +{{:standard:office-file-search2.png|File Search}}
 +คลิกเลือกรูปแบบเป็น Advanced File Search
 +
 +{{:standard:office-file-search3.png|File Search}}
 +
 +เลือกรูปแบบการสืบค้นและระบุคำค้นในแต่ละรายการ คำสั่งนี้คงจะช่วยให้เห็นภาพการสืบค้นเอกสาร Microsoft Office และการใช้ประโยชน์ Metadata ที่ฝังกับเอกสารได้ชัดขึ้นะครับ
Line 33: Line 41:
  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 +{{tag>metadata "Microsoft Office" "Microsoft Windows"}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.