มาตรฐานการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ

สื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint หรือ OpenOffice.org Impress รวมทั้งที่สร้างจาก Online Services เช่น Google Presentation เป็นสื่อดิจิทัลที่ให้ข้อมูลเชิงสรุปที่น่าสนใจ มักมีการออกแบบเนื้อหาและสไลด์ที่โดดเด่นมากกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้มีแนวทางการกำหนดข้อกำหนดดังนี้

 • กำหนดวัน/เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันทั้งหน่วยงาน ระบบเดียวกัน หรือเทียบกับเวลามาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ http://www.nimt.or.th การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย time1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th, time3.nimt.or.th หรือตามที่หน่วยงานกำหนด

 • สไลด์แรกจะต้องนำเสนอหัวเรื่องการนำเสนอให้ชัดเจน โดยควรเลือกใช้ Layout แบบ Title

รูปแบบ Title Slide

 • ทุกสไลด์จะต้องกำหนด Slide Title

 • การขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้เป็นข้อความในพารากราฟเดิม ให้กดปุ่ม Shift + Enter
 • ไม่ควรเคาะช่องว่างระหว่างคำมากกว่า 1 ช่อง
 • การใช้อักขระพิเศษ ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น 2 ไม่เท่ากับ 5 ก็ควรพิมพ์ด้วย Symbol ดังนี้ 2 ≠ 5
 • ขนาดตัวอักษร, สีตัวอักษร เน้น เด่นชัด เห็นได้ในระยะไกล
 • ข้อความแต่ละสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทัด
 • ไม่ควรกำหนดฟอนต์มากกว่า 4 แบบในเอกสารเดียวกัน ทั้งนี้ฟอนต์มาตรฐานที่ใช้นำเสนอแนะนำเป็น Tahoma
  • หากใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรไปกับเอกสารด้วยก่อนเผยแพร่
  • หลีกเลี่ยงการใ้ช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • มีรูปภาพ ผังงาน พอเหมาะ
  • ข้อแนะนำการเลือกใช้ภาพ
   • รูปภาพที่นำมาใช้ ควรระมัดระวังประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเลือกใช้ภาพที่มีการประกาศลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ CreativeCommons อย่างเหมาะสม หรือภาพที่อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี (Public Domain)
   • ฟอร์แมตภาพที่เหมาะสม คือ .jpg, .png
   • ภาพที่นำเข้า หากมีความละเอียดสูง ควรย่อและลด Resolution ก่อนนำเข้า แต่ถ้านำเข้าไว้ก่อนแล้วสามารถใช้คำสั่งบีบอัดข้อมูลที่มาพร้อมกับ PowerPoint หรือติดตั้งเพิ่มกรณี OpenOffice.org Impress
    • หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อเน้นการนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์เท่านั้น แนะนำให้กำหนดความละเอียดของภาพที่ 72 dpi
    • หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อการสั่งพิมพ์ และนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์ สามารถกำหนดความละเอียดของภาพไว้ระหว่าง 150 - 200 dpi
   • ภาพใดต้องการนำเสนอในทุกสไลด์ แนะนำให้นำเข้าภาพผ่านโหมด Slide Master
 • ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง
 • การใช้คำทับศัพท์ รายการคำที่มักเขียนผิด โดยยึดจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th)
 • หน่วยงานควรออกแบบแม่แบบสื่อนำเสนอ (Document Template) ให้เหมาะสมกับประเภทการนำเสนอ
 • เอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อใช้ในการสืบค้น รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบสำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัล
 • ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลคือ PDF ดังนั้นควรแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF ก่อน
  • เลือกรูปแบบการส่งออกให้เหมาะสม
   • เก็บเข้าคลัง ควรเลือกเป็น PDF/A
   • เก็บเป็นสำเนาเพื่อการแลกเปลี่ยน หรือใช้งาน ควรเลือกเป็น Standard
   • เผยแพร่ผ่านเว็บ ควรเลือกเป็น smallest file size
   • ส่งโรงพิมพ์ ควรเลือกเป็น press quality
  • เอกสาร PDF จะต้องกำหนด Document Properties ให้เหมาะสมและถูกต้อง เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ
  • เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่
  • ตรวจสอบสารบัญของเอกสาร PDF ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่
  • หากมีการใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรนั้นไปกับเอกสาร PDF ก่อนเผยแพร่

เอกสารเพิ่มเติม


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.