This is an old revision of the document!
—-

มาตรฐานการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ

สื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint หรือ OpenOffice.org Impress รวมทั้งที่สร้างจาก Online Services เช่น Google Presentation เป็นสื่อดิจิทัลที่ให้ข้อมูลเชิงสรุปที่น่าสนใจ มักมีการออกแบบเนื้อหาและสไลด์ที่โดดเด่นมากกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้มีแนวทางการกำหนดข้อกำหนดดังนี้

 • กำหนดวัน/เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันทั้งหน่วยงาน ระบบเดียวกัน หรือเทียบกับเวลามาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ http://www.nimt.or.th การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย time1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th, time3.nimt.or.th หรือตามที่หน่วยงานกำหนด

 • สไลด์แรกจะต้องนำเสนอหัวเรื่องการนำเสนอให้ชัดเจน โดยควรเลือกใช้ Layout แบบ Title

รูปแบบ Title Slide

 • ทุกสไลด์จะต้องกำหนด Slide Title

 • การขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้เป็นข้อความในพารากราฟเดิม ให้กดปุ่ม Shift + Enter
 • ไม่ควรเคาะช่องว่างระหว่างคำมากกว่า 1 ช่อง
 • ขนาดตัวอักษร, สีตัวอักษร เน้น เด่นชัด เห็นได้ในระยะไกล
 • ข้อความแต่ละสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทัด
 • ไม่ควรกำหนดฟอนต์มากกว่า 4 แบบในเอกสารเดียวกัน ทั้งนี้ฟอนต์มาตรฐานที่ใช้นำเสนอแนะนำเป็น Tahoma
  • หากใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรไปกับเอกสารด้วยก่อนเผยแพร่
  • หลีกเลี่ยงการใ้ช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • มีรูปภาพ ผังงาน พอเหมาะ
 • ภาพที่นำเข้า หากมีความละเอียดสูง ควรย่อและลด Resolution ก่อนนำเข้า แต่ถ้านำเข้าไว้ก่อนแล้วสามารถใช้คำสั่งบีบอัดภาพได้ (เฉพาะ MS PowerPoint)
 • ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง
 • การใช้คำทับศัพท์ รายการคำที่มักเขียนผิด โดยยึดจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th)
 • หน่วยงานควรออกแบบแม่แบบสื่อนำเสนอ (Document Template) ให้เหมาะสมกับประเภทการนำเสนอ
 • เอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อใช้ในการสืบค้น รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบสำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัล
 • ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลคือ PDF ดังนั้นควรแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF ก่อน
  • เอกสาร PDF จะต้องกำหนด Document Properties ให้เหมาะสมและถูกต้อง เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ
  • เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่
  • ตรวจสอบสารบัญของเอกสาร PDF ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่
  • หากมีการใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรนั้นไปกับเอกสาร PDF ก่อนเผยแพร่

เอกสาร


ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.