Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


standard:presentation-format-guide 2010/02/17 21:23 standard:presentation-format-guide 2010/12/11 09:43 current
Line 1: Line 1:
-~~ODT~~ 
- 
======มาตรฐานการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ====== ======มาตรฐานการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ======
Line 10: Line 8:
  * สไลด์แรกจะต้องนำเสนอหัวเรื่องการนำเสนอให้ชัดเจน โดยควรเลือกใช้ Layout แบบ Title   * สไลด์แรกจะต้องนำเสนอหัวเรื่องการนำเสนอให้ชัดเจน โดยควรเลือกใช้ Layout แบบ Title
-{{ :standard:slide-title.gif |}}+{{:standard:slide-title.gif?nolink|รูปแบบ Title Slide}}
  * ทุกสไลด์จะต้องกำหนด Slide Title   * ทุกสไลด์จะต้องกำหนด Slide Title
-{{ :standard:title-slide.gif |}}+{{:standard:title-slide.gif?nolink|}}
  * เน้นหัวข้อมากกว่ารายละเอียด แปลงรายละเอียดให้เป็นแผนภาพที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง   * เน้นหัวข้อมากกว่ารายละเอียด แปลงรายละเอียดให้เป็นแผนภาพที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง
Line 22: Line 20:
  * การขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้เป็นข้อความในพารากราฟเดิม ให้กดปุ่ม Shift + Enter   * การขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้เป็นข้อความในพารากราฟเดิม ให้กดปุ่ม Shift + Enter
  * ไม่ควรเคาะช่องว่างระหว่างคำมากกว่า 1 ช่อง   * ไม่ควรเคาะช่องว่างระหว่างคำมากกว่า 1 ช่อง
 +  * การใช้อักขระพิเศษ ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น 2 ไม่เท่ากับ 5 ก็ควรพิมพ์ด้วย Symbol ดังนี้ 2 ≠ 5
  * ขนาดตัวอักษร, สีตัวอักษร เน้น เด่นชัด เห็นได้ในระยะไกล   * ขนาดตัวอักษร, สีตัวอักษร เน้น เด่นชัด เห็นได้ในระยะไกล
  * ข้อความแต่ละสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทัด   * ข้อความแต่ละสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทัด
-  * ไม่ควรกำหนดฟอนต์มากกว่า 4 แบบในเอกสารเดียวกัน+  * ไม่ควรกำหนดฟอนต์มากกว่า 4 แบบในเอกสารเดียวกัน ทั้งนี้ฟอนต์มาตรฐานที่ใช้นำเสนอแนะนำเป็น Tahoma
    * หากใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรไปกับเอกสารด้วยก่อนเผยแพร่     * หากใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรไปกับเอกสารด้วยก่อนเผยแพร่
    * หลีกเลี่ยงการใ้ช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์     * หลีกเลี่ยงการใ้ช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 +      * [[http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=31|ฟอนต์สวยๆ ที่ใช้งานได้เสรี]]
  * มีรูปภาพ ผังงาน พอเหมาะ   * มีรูปภาพ ผังงาน พอเหมาะ
-  * ภาพที่นำเข้า หากมีความละเอียดสูง ควรย่อและลด Resolution ก่อนนำเข้า แต่ถ้านำเข้าไว้ก่อนแล้วสามารถใช้คำสั่งบีบอัดภาพได้ (เฉพาะ MS PowerPoint) +    * ข้อแนะนำการเลือกใช้ภาพ 
-  * ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง+      * รูปภาพที่นำมาใช้ ควรระมัดระวังประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเลือกใช้ภาพที่มีการประกาศลิขสิทธิ์การใช้งานแบบ CreativeCommons อย่างเหมาะสม หรือภาพที่อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี (Public Domain)  
 +        * [[http://www.openclipart.org/|คลังภาพแบบเปิด - OpenClipArt]] 
 +      * ฟอร์แมตภาพที่เหมาะสม คือ .jpg, .png 
 +      * ภาพที่นำเข้า หากมีความละเอียดสูง ควรย่อและลด Resolution ก่อนนำเข้า แต่ถ้านำเข้าไว้ก่อนแล้วสามารถใช้คำสั่งบีบอัดข้อมูลที่มาพร้อมกับ PowerPoint หรือติดตั้งเพิ่มกรณี OpenOffice.org Impress 
 +        * หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อเน้นการนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์เท่านั้น แนะนำให้กำหนดความละเอียดของภาพที่ 72 dpi 
 +        * หากสไลด์ถูกสร้างเพื่อการสั่งพิมพ์ และนำเสนอผ่านจอภาพ/ออนไลน์ สามารถกำหนดความละเอียดของภาพไว้ระหว่าง 150 - 200 dpi 
 +      * [[image-compress-ppt|คำสั่งบีบอัดภาพของ MS PowerPoint]] 
 +      * [[http://www.thailibrary.in.th/2010/11/03/minimize-presentation/|คำสั่งบีบอัดภาพ/ข้อมูลของ OpenOffice.org Impress]] 
 +      * ภาพใดต้องการนำเสนอในทุกสไลด์ แนะนำให้นำเข้าภาพผ่านโหมด Slide Master 
 +  * ให้ความสำคัญกับการใช้[[standard:document-format-guide#เครื่องหมายวรรคตอน|เครื่องหมายวรรคตอน]]ที่ถูกต้อง
  * การใช้คำทับศัพท์ [[wrong-word|รายการคำที่มักเขียนผิด]] โดยยึดจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th)   * การใช้คำทับศัพท์ [[wrong-word|รายการคำที่มักเขียนผิด]] โดยยึดจาก ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th)
  * หน่วยงานควรออกแบบแม่แบบสื่อนำเสนอ (Document Template) ให้เหมาะสมกับประเภทการนำเสนอ   * หน่วยงานควรออกแบบแม่แบบสื่อนำเสนอ (Document Template) ให้เหมาะสมกับประเภทการนำเสนอ
 +    * [[impress:imp098|การออกแบบ/ปรับแก้ไขแม่แบบสไลด์]] ด้วย OpenOffice.org Impress
  * เอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อใช้ในการสืบค้น รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบสำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัล   * เอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อใช้ในการสืบค้น รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบสำหรับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัล
    * [[ppt-metadata|การระบุ Document Properties ของ Microsoft PowerPoint]]     * [[ppt-metadata|การระบุ Document Properties ของ Microsoft PowerPoint]]
    * [[ooo-present-metadata|การระบุ Document Properties ของ OpenOffice.org Presentation]]     * [[ooo-present-metadata|การระบุ Document Properties ของ OpenOffice.org Presentation]]
 +    * [[search-metadata|การสืบค้นด้วย Document Properties]]
  * ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลคือ PDF ดังนั้นควรแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF ก่อน   * ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลคือ PDF ดังนั้นควรแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF ก่อน
 +    * เลือกรูปแบบการส่งออกให้เหมาะสม
 +      * เก็บเข้าคลัง ควรเลือกเป็น PDF/A
 +      * เก็บเป็นสำเนาเพื่อการแลกเปลี่ยน หรือใช้งาน ควรเลือกเป็น Standard
 +      * เผยแพร่ผ่านเว็บ ควรเลือกเป็น smallest file size
 +      * ส่งโรงพิมพ์ ควรเลือกเป็น press quality
    * เอกสาร PDF จะต้องกำหนด Document Properties ให้เหมาะสมและถูกต้อง เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ     * เอกสาร PDF จะต้องกำหนด Document Properties ให้เหมาะสมและถูกต้อง เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ
    * เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่     * เอกสาร PDF จะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่
Line 43: Line 59:
-=== เอกสาร ===+=== เอกสารเพิ่มเติม ===
  * [[presentation:zen|การสร้างสื่อนำเสนอตามหลัก Presentation Zen]]   * [[presentation:zen|การสร้างสื่อนำเสนอตามหลัก Presentation Zen]]
 +  * [[http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=impress:start|บทเรียนออนไลน์การสร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress]]
 +  * [[http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=powerpoint:start|บทเรียนออนไลน์การสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint]]
  * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=267&Itemid=31|คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint]]   * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=267&Itemid=31|คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint]]
  * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=201&Itemid=31|คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress]]   * [[http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=201&Itemid=31|คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress]]
 +  * การลดขนาดภาพจำนวนด้วย XnView
 +  * [[openoffice:disable-url|การยกเลิกจุดเชื่อมของ OpenOffice.org]]
 +  * [[word2007:disable-link|การยกเลิกจุดเชื่อมของ Microsoft Office 2007]]
 +  * [[http://office.microsoft.com/en-us/templates/submission-guidelines-for-microsoft-office-powerpoint-2007-templates-HA010242890.aspx|Submission guidelines for Microsoft Office PowerPoint 2007 templates]]
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.