Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


standard:document-format-guide 2010/11/03 07:26 standard:document-format-guide 2010/12/09 08:50 current
Line 8: Line 8:
  * กำหนดวัน/เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันทั้งหน่วยงาน ระบบเดียวกัน หรือเทียบกับเวลามาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ http://www.nimt.or.th การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย time1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th, time3.nimt.or.th หรือตามที่หน่วยงานกำหนด   * กำหนดวัน/เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันทั้งหน่วยงาน ระบบเดียวกัน หรือเทียบกับเวลามาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ http://www.nimt.or.th การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย time1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th, time3.nimt.or.th หรือตามที่หน่วยงานกำหนด
-{{:standard:standard-time.png?nolink|}}+{{:standard:standard-time.png?nolink|การตั้งค่า Time Server}}
  * การพิมพ์ด้วย Word Processor และ DTP (Desktop Publishing)   * การพิมพ์ด้วย Word Processor และ DTP (Desktop Publishing)
    * หน่วยงานควรกำหนดแบบอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลางของหน่วยงานให้เป็นชุดเดียวกัน เช่น     * หน่วยงานควรกำหนดแบบอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลางของหน่วยงานให้เป็นชุดเดียวกัน เช่น
      * ระบบที่ต่ำกว่า Windows Me ให้เลือกใช้ฟอนต์ AngsanaUPC หรือฟอนต์ใดๆ ในตระกูล UPC       * ระบบที่ต่ำกว่า Windows Me ให้เลือกใช้ฟอนต์ AngsanaUPC หรือฟอนต์ใดๆ ในตระกูล UPC
-        * กรณีที่นำเอกสารที่สร้างด้วยฟอนต์ตระกูล UPC มาใช้กับ Word ในระบบ Windows 2000/XP ขึ้นไป จะต้องแทนที่ฟอนต์ตระกูล UPC เป็นตระกูล NEW ก่อนบันทึกกลับเพื่อป้องกันกรเข้ารหัสอักขระที่ผิดพลาด+        * กรณีที่นำเอกสารที่สร้างด้วยฟอนต์ตระกูล UPC มาใช้กับ Word ในระบบ Windows 2000/XP ขึ้นไป จะต้องแทนที่ฟอนต์ตระกูล UPC เป็นตระกูล NEW ก่อนบันทึกกลับเพื่อป้องกันการเข้ารหัสอักขระที่ผิดพลาด
      * ระบบ Windows 2000/XP ขึ้นไป ให้เลือกใช้ฟอนต์ BrowaliaNEW หรือฟอนต์ใดๆ ในตระกูล NEW       * ระบบ Windows 2000/XP ขึ้นไป ให้เลือกใช้ฟอนต์ BrowaliaNEW หรือฟอนต์ใดๆ ในตระกูล NEW
      * กรณีที่เลือกใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรดังกล่าวไปกับเอกสารก่อนเผยแพร่       * กรณีที่เลือกใช้แบบอักษรพิเศษ จะต้องฝังแบบอักษรดังกล่าวไปกับเอกสารก่อนเผยแพร่
-      * หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบอักษรสวยงามที่ถูกต้องตามประกาศ ครม. ได้ที่เว็บไซต์ [[http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=31|STKS]]+      * หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบอักษรสวยงามที่ถูกต้องตามประกาศ ครม. ได้ที่เว็บไซต์ [[http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=31|STKS]] - [[howto:font-installation|การติดตั้งฟอนต์]]
    * สร้างสไตล์ (Style) โดยกำหนด Heading1, Heading2, Heading3, Normal และ Body ให้เหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท และพิมพ์งานด้วย Style     * สร้างสไตล์ (Style) โดยกำหนด Heading1, Heading2, Heading3, Normal และ Body ให้เหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท และพิมพ์งานด้วย Style
-    * หน่วยงานควรออกแบบแม่แบบงานพิมพ์ (Document Template) ให้เหมาะสมกับประเภทเอกสาร+    * หน่วยงานควรออกแบบแม่แบบงานพิมพ์ ([[standard:Document Template|Document Template]]) ให้เหมาะสมกับประเภทเอกสาร
    * ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัด แต่ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะตัดคำให้อัตโนม้ติ     * ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัด แต่ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะตัดคำให้อัตโนม้ติ
    * การตัดคำก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter     * การตัดคำก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter
    * การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl + Enter     * การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl + Enter
-    * การใส่ช่องว่าง ให้ใช้เพียง 1 ช่อง\+    * การใส่ช่องว่าง ให้ใช้เพียง 1 ช่อง
    * การใช้อักขระพิเศษ ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น 2 ไม่เท่ากับ 5 ก็ควรพิมพ์ด้วย Symbol ดังนี้ 2 ≠ 5     * การใช้อักขระพิเศษ ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น 2 ไม่เท่ากับ 5 ก็ควรพิมพ์ด้วย Symbol ดังนี้ 2 ≠ 5
    * เครื่องหมายวรรคตอน ให้ศึกษาจากการใช้เครื่องหมายวรรคตอน     * เครื่องหมายวรรคตอน ให้ศึกษาจากการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
Line 32: Line 32:
  * เอกสารทุกเอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อใช้ประกอบการให้ข้อมูลกับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัล   * เอกสารทุกเอกสารจะต้องกำหนด Document Properties เพื่อใช้ประกอบการให้ข้อมูลกับ Search Engine และโปรแกรมจัดการห้องสมุดดิจิทัล
-{{:standard:doc-properties.png|}}+{{:standard:doc-properties.png?nolink|การระบุ Document Properties ของเอกสาร}}
  * ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะ การจัดเก็บในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล หรือจัดทำต้นแบบสิ่งพิมพ์ คือ PDF ดังนั้นควรแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF ก่อน   * ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะ การจัดเก็บในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล หรือจัดทำต้นแบบสิ่งพิมพ์ คือ PDF ดังนั้นควรแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF ก่อน

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.