This is an old revision of the document!
—-

> กระดาษทำการ

การป้อนข้อมูล

1 รายการต่อ 1 เซลล์

การป้อนข้อมูลในแผ่นกระดาษทำให้จะต้องป้อนให้เป็นรายการย่อยๆ รายการละ 1 เซลล์

หลายบรรทัดใน 1 เซลล์

จากภาพแสดงการป้อนข้อมูลที่ผิด


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.