This is an old revision of the document!
—-

การแยกกลุ่มข้อมูลด้วยระยะเวลา

จากข้อมูล

ต้องการสร้างรายงานสรุปด้วย PivatTable โดยจัดกลุ่มตามช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ เช่น

ระยะเวลา 1- 90 วัน
ระยะเวลา 91- 180 วัน
ระยะเวลา 181- 270 วัน
ระยะเวลา 271- 360 วัน
ระยะเวลา 361- 450 วัน
ระยะเวลา 451- 530 วัน

มีวิธีการ ดังนี้

1) หาระยะเวลา แล้วนำระยะเวลามาตรวจสอบด้วยฟังก์ชัน IF เพื่อแบ่งกลุ่ม ตัวอย่าง

2) คัดลอกสูตรให้ครบทุกรายการข้อมูล แล้วเข้าสู่การทำ PivotTable โดยคลิกแท็บ Insert เลือก PivotTable

3) ตรวจสอบช่วงข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม OK

4) เลือกฟิลด์ “กลุ่มตามระยะเวลาวัน” ไปวางในกรอบ Row Field และชื่อโครงการไปวางใน Data Field ปรากฏผลลัพธ์ ดังนี้

5) ปรับแต่งรายงาน และคำนวณกลุ่มด้วยเงื่อนไขระยะเวลาเดือนด้วยคำสั่งลักษณะเดียวกันPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.