Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


spreadsheet:calc-tips 2009/02/25 10:14 spreadsheet:calc-tips 2010/04/14 21:58 current
Line 1: Line 1:
-> [[spreadsheet:start|กระดาษทำการ]] +====== เทคนิคน่ารู้ OpenOffice.org Calc======
- +
-====== เทคนิคน่ารู้ ======+
===== ปุ่มเรียกใช้งานด่วน QuickStart  ===== ===== ปุ่มเรียกใช้งานด่วน QuickStart  =====
Line 80: Line 78:
กรณีที่มีรายการข้อมูลในแผ่นงานแล้ว สามารถใช้เทคนิคการนำเข้า (Import) ได้โดยกำหนดช่วงข้อมูลให้กับข้อมูลที่ต้องการนำเข้า จากนั้นเลือกคำสั่ง  Tools, Options, OpenOffice.org Calc เลือก Sort Lists ช่วงที่เลือกจะปรากฏในรายการ Copy list from ให้คลิกปุ่ม Copy เพื่อนำเข้ารายการไปเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้งานต่อไป กรณีที่มีรายการข้อมูลในแผ่นงานแล้ว สามารถใช้เทคนิคการนำเข้า (Import) ได้โดยกำหนดช่วงข้อมูลให้กับข้อมูลที่ต้องการนำเข้า จากนั้นเลือกคำสั่ง  Tools, Options, OpenOffice.org Calc เลือก Sort Lists ช่วงที่เลือกจะปรากฏในรายการ Copy list from ให้คลิกปุ่ม Copy เพื่อนำเข้ารายการไปเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้งานต่อไป
 +
 +===== บันทึกเป็น Microsoft Excel  =====
 +
 +จุดเด่นของ OpenOffice.org ทุกโปรแกรมคือ รองรับการเปิดและทำงานกับแฟ้มเอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Office และยังสามารถบันทึกกลับเป็นฟอร์แมตดังกล่าวได้ด้วย ดังนั้นแฟ้มเอกสารสไลด์ที่สร้าง/แก้ไขด้วย Calc หากต้องการส่งกลับไปใช้งานกับ Microsoft Excel ก็ทำได้โดยเลือกฟอร์แมตเอกสารจากรายการ Save as type เป็น Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls)
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0008.jpg|}}
 +
 +
 +===== ประกาศความเป็นเจ้าของผลงาน =====
 +
 +การประกาศความเป็นเจ้าของผลงาน ใช้ความสามารถของเมทาดาทา (Metadata) ด้วยคำสั่ง File, Properties… ซึ่งยังนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบ Search Engine กรณีที่มีการเผยแพร่ผลงานผ่านอินเทอร์เน็ต
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0009.jpg|}}
 +
 +จากจอภาพ Properties of … ผู้สร้างแฟ้มเอกสารควรกำหนดข้อมูลลงไปให้เหมาะสม เช่น ชื่อเรื่องของเนื้อหาในรายการ Title คำค้นจากรายการ Subject และ Keyword รวมทั้งอื่นๆ ในรายการ Comment
 +
 +===== ความกว้างของคอลัมน์/แถว =====
 +
 +การปรับความกว้างได้รวดเร็วโดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เส้นคั่นระหว่างหัวคอลัมน์ เมาส์จะมีรูปร่างเป็นรูปลูกศร 2 ทิศในแนวซ้าย-ขวา แ้ล้วดับเบิลคลิก
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0010.jpg|}}
 +
 +===== เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน =====
 +
 +การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการทำงาน กรณีที่มีแผ่นงานจำนวนมากในแฟ้มเอกสาร โดยกดปุ่ม <Alt> ค้างไว้ แล้วคลิกที่แท็บแผ่นงาน พิมพ์ชื่อของแผ่นงานแล้วกดปุ่ม <Enter> โดยไม่อนุญาตให้ใช้ช่องว่าง และควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเป็นภาษาไทย
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0011.jpg|}}
 +
 +===== แทรกแผ่นงานใหม่ =====
 +
 +การเพิ่มแผ่นงานโดยคลิกที่ว่างในแท็บแผ่นงาน
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0013.jpg|}}
 +
 +===== การนำเข้าแผ่นงานจากแฟ้มเอกสารอื่น  =====
 +
 +ปกติ Calc เตรียมแผ่นงานให้ 3 แผ่นต่อ 1 แฟ้มเอกสาร แต่สามารถเพิ่มโดยนำเข้าจากแฟ้มอื่นโดยเลือกคำสั่ง Insert, Sheet แล้วเลือกรูปแบบ From file
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0012.jpg|}}
 +
 +===== เส้นตารางแผ่นงาน =====
 +
 +ปกติแผ่นงานปรากฏเส้นตารางเป็นช่องๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดตำแหน่ง แต่บางครั้งจำเป็นต้องปิดออกไป เช่น การทำแบบฟอร์ม การปิดการแสดงเส้นตารางแผ่นงาน (Grid) ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Tools, Options, OpenOffice.org Calc, View แล้วคลิกยกเลิกรายการ Grid lines
 +
 +{{:spreadsheet:calctips-0014.jpg|}}
 +
 +===== บันทึกข้อมูลในเซลล์ด้วย Note =====
 +
 +Note เป็นเสมือนกระดาษบันทึกเล็กๆ กำกับเซลล์ เพื่อใช้อ้างอิง เช่น การบันทึกวิธีการคิดคำนวณ หรือหมายเหตุ โดยการสร้าง Note ทำได้โดย
 +
 +  * คลิกเมาส์ในเซลล์ที่ต้องการสร้าง Note
 +  * เลือกคำสั่ง Insert, Note
 +  * ปรากฏกรอบข้อความสำหรับป้อน Note ดังนี้
 +
 +{{  :spreadsheet:calctips-0015.jpg  |}}
 +
 +  * เซลล์ที่สร้าง Note ไว้จะปรากฏสัญลักษณ์จุดสีแดงที่มุมบนด้านขวาของเซลล์
 +
 +{{  :spreadsheet:calctips-0016.jpg  |}}
 +
 +  * การแสดง Note ให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่จุดสัญลักษณ์สีแดง โปรแกรมจะแสดงข้อความ Note โดยอัตโนมัติ
 +  * การลบ Note ทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ แล้วกดปุ่ม <Del> เลือกรายการ Notes จากจอภาพทำงาน Delete Content
 +
 +===== หมุนแถวเป็นคอลัมน์ หมุนคอลัมน์เป็นแถว (Transpose) =====
 +
 +  * กำหนดช่วงข้อมูลให้กับข้อมูลต้นฉบับ แล้วคัดลอกข้อมูล
 +  * คลิกเมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการวางข้อมูล
 +  * เลือกคำสั่ง Edit, Paste Special… คลิกเลือกรายการ Transpose แล้วคลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะวางข้อมูลพร้อมสลับตำแหน่งให้โดยอัตโนมัติ
 +
 +
---- ----
Line 86: Line 154:
  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-{{tag>Calc}}+{{tag>Calc OSS "Open Source" OpenOffice.org Spreadsheet}}

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.