This is an old revision of the document!
—-

> กระดาษทำการ

SUMIF & COUNTIF ยอดรวมและนับจำนวนตามเงื่อนไข

จากตัวอย่าง ต้องการหายอดรวมของเงินเดือนและจำนวนพนักงานตามฝ่าย

ยอดรวมเงินเดือนตามเงื่อนไข

การหายอดรวมเงินเดือนจำแนกตามฝ่าย จะต้องใช้ฟังก์ชัน SUMIF ซึ่งมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

=sumif(ช่วงข้อมูลที่ต้องการนับเงื่อนไข;เงื่อนไข;ช่วงข้อมูลของค่าที่ต้องการนำมาคำนวณ) 

จากตัวอย่าง สูตรคำนวณที่ต้องระบุ ดังนี้

=SUMIF($E$2:$E$115;I4;$F$2:$F$115) 

ความหมาย

  • การหายอดรวมเงินเดือน (F2:F115) โดยเลือกเฉพาะเงินเดือนของพนักงานที่ทำงานในฝ่าย Copier (ระบุจาก I4) ดังนั้นต้องนำค่า I4 ไปเปรียบเทียบจากข้อมูลฝ่าย (E2:E115)

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.