Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


spreadsheet:calc-isna 2008/11/26 04:25 spreadsheet:calc-isna 2008/11/26 04:28 current
Line 7: Line 7:
{{:spreadsheet:isna01.gif|}} {{:spreadsheet:isna01.gif|}}
 +การแก้ไข Error #N/A จะต้องใช้ฟังก์ชัน =isna() ตรวจสอบว่าในเซลล์ดังกล่าวมี Error นี้หรือไม่ ถ้ามีก็จะแสดงค่าจริง (1) แต่ถ้าไม่มีก็จะแสดงค่าเท็จ (0) ดังนั้นจึงต้องนำฟังก์ชัน =if() มาช่วยในการตรวจสอบและััจัดการใหม่ กรณีข้างต้น แสดงว่าในเซลล์อื่นๆ ยังไม่มีการป้อนรหัสทำให้ชื่อสินค้าแสดงข้อผิดพลาด #N/A จึงต้องแก้ไขโดยให้แสดงเป็นค่าว่างแทน ด้วยสูตร =IF(ISNA(VLOOKUP(B8;$J$4:$L$8;2));" ";VLOOKUP(B8;$J$4:$L$8;2))
 +
 +{{:spreadsheet:isna02.gif|}}
---- ----

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.