> กระดาษทำการ

การคำนวณ

โปรแกรมแผ่นกระดาษทำการมีความสามารถเด่นในด้านการคำนวณ ซึ่งมีลักษณะการคำนวณ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่

 • การคำนวณด้วยสูตร (Formula)
 • การคำนวณด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป (Function)

การคำนวณด้วยสูตร (Formula)

 • เลื่อน Cell Pointer ไปไว้ ณ เซลล์ที่ต้องการวางผลลัพธ์
 • สร้างสูตรการคำนวณแล้วกดปุ่ม <Enter> โดยสูตรจะมีรูปแบบดังนี้
= ค่าที่1 เครื่องหมาย ค่าที่ 2 ...  

ค่าที่ใช้ในการคำนวณ

 • ค่าคงที่ เช่น 500
 • ตำแหน่งเซลล์ เช่น A5 จะหมายถึงนำค่าที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์ ณ ตำแหน่งแถวที่ 5 คอลัมน์ A มาคำนวณ
 • Range name เช่น กำหนดให้ช่วง A1:A10 มีชื่อกำกับช่วงเป็น price

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ

การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ จะมีรูปแบบที่แน่นอนเฉพาะตัว โดยอาศัยลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ

( )ลำดับความสำคัญอันดับ1
^ลำดับความสำคัญอันดับ2
%ลำดับความสำคัญอันดับ3
* , /ลำดับความสำคัญอันดับ4
+ , -ลำดับความสำคัญอันดับ5

ตัวอย่างสูตรการคำนวณ

=500*2%หมายถึง เอา 2 หารด้วย 100 แล้วนำผลลัพธ์ไปคูณกับ 500
=5+5*8หมายถึง เอา 5 คูณ 8 แล้วนำผลลัพธ์ไปบวกกับ 5
=(5+5)*8หมายถึง เอา 5 บวกกับ 5 แล้วนำผลลัพธ์ไปคูณกับ 8
=A2/100หมายถึง เอาค่าในเซลล์ A2 หารด้วย 100
=A2+A3+A4+A5หมายถึง เอาค่าในเซลล์ A2 บวกด้วยค่าในเซลล์ A3 บวกด้วยค่าในเซลล์ A4 บวกด้วยค่าในเซลล์ A5

ข้อแตกต่างระหว่างสูตรการคำนวณแบบใช้ค่าคงที่ และใช้ตำแหน่งเซลล์

 • สูตรแบบใช้ค่าคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้อัตโนมัติ เมื่อค่าใดค่าหนึ่งเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผลลัพธ์จะต้องไปแก้ไขที่สูตรด้วยตนเอง
 • สูตรแบบใช้ตำแหน่งเซลล์ จะมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อค่าใดค่าหนึ่งเปลี่ยนแปลง
 • สูตรหนึ่งๆ มีข้อจำกัดอยู่ 3 ประการ
  • เซลล์รับสูตรได้ยาวมากที่สุด 1024 ตัวอักษร
  • ในวงเล็บของสูตร เฉพาะบางสูตรซึ่งแบ่งได้ จะแยกเป็นส่วยย่อยๆได้สูงสุด 30 ส่วน แยกออกจากกันด้วยเครื่องหมาย semi colon (;) เช่น สูตร CHOOSE เป็นต้น
  • ในสูตรหนึ่ง จะนำสูตรอื่นมาซ้อนกันได้ไม่เกินกว่า 7 สูตร
 • การป้องกันสูตร เลือกคุณสมบัติของเซลล์ที่เก็บสูตรเป็น Hide formula แล้วป้องกันเอกสารด้วย Tools, Protect document, sheet…

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.