Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


special_education:start 2009/06/26 22:30 special_education:start 2009/06/26 22:34 current
Line 1: Line 1:
====== การศึกษาพิเศษ (Special Education) ====== ====== การศึกษาพิเศษ (Special Education) ======
-  * [[deaf-learning|ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน]]+ด้วยความตระหนักว่าการที่เด็ก เยาวชน และประชาชนอีกจำนวนมากไม่ได้รับโอกาสในการศึกษา ด้วยเหตุแห่งความพิการนั้น นอกจากจะขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับประกันโดย พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ข้อตกลงองค์การสหประชาชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทยแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร และเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม จึงเป็นเรื่องที่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และรัฐต้องตระหนักในปัญหาความพิการ จึงได้กำหนดนโยบายให้ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปีการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อให้สามารถเร่งรัดขยาย และปรับปรุงบริการการศึกษาสำหรับคนพิการให้ทั่วถึง และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 +  * [[deaf-learning|ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน]]
  * [[thai-sign-language|ภาษามือไทย]]   * [[thai-sign-language|ภาษามือไทย]]

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.